Professor Naim Araidi er ikke lenger blant oss

Professor Naim Araidi is no longer with us – look below for English version.
Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at Israels tidligere ambassadør til Norge gikk bort den 2. oktober 2015, etter kort tids kreftsykeleie.
Professor Araidi var ambassadør til Norge i perioden 2012-2014.  I den tiden han hadde til rådighet greide han med sitt vinnende vesen å gjøre mer for Israels anseelse i Norge enn mange års formelt diplomati hadde greid.
Det faktum at Araidi hadde kulturell bakgrunn som muslimsk druser, og ble assistert av en Palestina-arabisk nestleder, fikk i hans periode stor innvirkning på den norske mediedekningen av Israel.  Myndighetenes og medienes mangeårige agitasjon om ulovlig okkupasjon, apartheid og undertrykkelse av araberne i landet, sto i sterk motsetning til det professor Araidi og hans kollega selv bar vitnesbyrd om.
To arabiske diplomater med en glødende tro på Israel og jødenes rett til landet, ga et sant bilde av det arabiske flertalls holdninger til sitt fedreland.  Den arabiske befolkningen i Israel, drusere, beduiner, muslimer, kristne og andre minoriteter er godt integrert i samfunnet.  Dette er fakta som norske medier og de fleste politikere prøver å holde skjult for oss i Norge.  Naim Araidi brukte seg selv som et levende eksempel på at propagandaen mot Israel er et ondt oppspinn fra mennesker som ikke kjenner landet og ikke vet at situasjonen i Israel er diametralt motsatt det som mediene lærer det norske folket å tro.
Professor Araidi brukte sitt karismatiske talent til å forsvare Israel på en måte som var uangripelig.  Dette sa han for eksempel i fjor i et foredrag til studenter i Oslo:
«Dersom dere tror at påstanden om apartheid i Israel er sann, hvilket den ikke er, så burde dere innføre apartheid i Norge, for jeg er et glimrende eksempel på hva arabere kan oppnå i en påstått apartheidstat.»
Professor Araidi var født i landsbyen Maar i Nord-Israel.  Han tok sin doktorgrad i litteratur på Uri Zvi Greenberg, en av Israels mest avanserte og krevende forfattere.  Araidi skrev mange bøker og utga åtte diktsamlinger.  Hans forfatterskap var både på arabisk og hebraisk, som han så på som sitt morsmål.  I 2008 fikk han den prestisjefylte statsministerprisen som utdeles til fremtredende forfattere og diktere.
Fra han var student underviste han både på videregående skoler og universiteter og var kjent for å være en karismatisk og inspirerende foreleser.  I alle år har han benyttet sitt fredelige og vennlige vesen til å bygge bro mellom jøder og arabere, og han oppfordret arabere og drusere til å delta aktivt i samfunnslivet og på den måten bidra til utviklingen av hjemlandet Israel.
Professor Araidi var ingen typisk karrierediplomat.  Han var en akademiker som var kjent for sin kompromissløse kamp for sosial rettferdighet og mot det han kalte konstitusjonell korrupsjon.  Han motarbeidet maktmisbruk i alle samfunnslag.  I de mange samtalene vi hadde ga han stadig utrykk for behovet for å sikre at den makten staten delegerer til ulike institusjoner og personer brukes riktig og oppbyggelig.
Det var ikke minst dette han selv betalte en høy pris for både i sin lange akademiske, så vel som i sin korte diplomatiske karriere.
Som personlig venn av professor Araidi minnes jeg ham som et svært intelligent og hederlig menneske med en kompromissløs moral og rettferdighetssans.  Han var utvilsomt en av de beste ambassadører Israel har hatt i Norge og som norske jøder og Israels venner vil savne dypt.
Vi i Senter mot antisemittisme lyser fred over Naim Araidis minne.
Michal Rachel Suissa
English version
Professor Naim Araidi is no longer with us
It was with great sadness we received the message that former Israeli Ambassador to Norway passed away on 2 October after a short bout with cancer.
Professor Araidi served as ambassador to Norway from 2012 to 2014. During this relatively short period of time he succeeded by means of his winning personality to do more for Israel’s esteem in Norway than many years of formal diplomacy had achieved.
The fact that Araidi’s cultural background was that of a Muslim Druze, and that he was being assisted by a Christian Arab as his deputy, had a noticeable impact on Norwegian media coverage of Israel.  The continuous accusations of illegal occupation, apartheid and oppression of Israeli Arabs, voiced by the Norwegian government as well as by the media, contrasted strongly with the testimonies of professor Araidi and his Arab colleague.
Two Arab diplomats with a strong belief in the Israeli society and the Jewish people’s right to their country, reflected a true love and appreciation of their mother country, as shared by a great majority of Israel’s Arab population.
Arabs, along with Druze, Bedouin, Muslim, Christian and other minorities are well integrated in Israeli society. This is a fact despite what Norwegian media and politicians try to conceal. Using himself as a living example, Naim Araidi proved that the propaganda against Israel is an evil concoction, made up by people who do not know the country. They do not know that the situation in Israel is totally contrary to the stories presented by the media.
Professor Araidi used his charismatic talent to defend Israel in a way that made him irreproachable.  Here’s an example from a lecture to Norwegian students in Oslo last year:
 «If you really believe that the accusations of Israel being an apartheid state are true, which they are not, then you should introduce apartheid to Norway, because I am a  brilliant  example  of what Arabs can achieve in an allegedly apartheid state.»
Professor Araidi was born in the village of Maar in the northern part of Israel.  He made his Doctorate studies in literature on the subject of Uri Zvi Greenberg, one of Israel’s most advanced and demanding authors.  Araidi wrote many books and published eight collections of poems.  His authorship comprised works in Arab as well as Hebrew, which he regarded as his native language. In 2008 he won the prestigious Prime Minister’s Award for Hebrew Literature which is awarded to outstanding writers and poets.
Already as a student he lectured at high schools and universities, and won himself a reputation of being both a charismatic and inspiring lecturer. Through the years he has used his calm and friendly manner to build bridges between Jews and Arabs, and he encouraged Arabs and Druze to play an active part in society and thus contributing to the development of their home country.
Professor Araidi was not a typical career diplomat.  He was an academic known for his uncompromising combat for social justice and for his struggle against what he called constitutional corruption.  He would oppose any kind of abuse of power in all walks of life.  In our many conversations, he always expressed the need to ensure that power delegated by the authorities to institutions and persons would be used appropriately and constructively.
Not least because of this attitude, he had to pay a high price, both in his long academic as well as in his short diplomatic career.
As a personal friend of professor Araidi, I will remember him as a very intelligent and honest man with uncompromising morals as well as an unyielding sense of justice.  Undoubtedly he was one of the best Ambassadors Israel ever has accredited to Norway, and both Norwegian Jews and friends of Israel will miss him deeply.
May G-d bless the memory of Naim Araidi.
On behalf of the staff of SMA,Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: