Israels FN-ambassadørs tale til FNs sikkerhetsråd, 25. mars 2024, norsk og engelsk tekst

Israels FN-ambassadørs tale til FNs sikkerhetsråd, 25. mars 2024. Skjermdump fra talen

«For dette rådet betyr ikke israelsk blod noen verdens ting.  Rådets ubesluttsomhet og ensidighet er en karrikatur, og jeg er opprørt i mitt innerste.»

Linken til talen:

Oversatt for SMA av Lars-Toralf Utnes Storstrand

 

Takk herr president,

Innledningsvis vil jeg uttrykke min dypeste medfølelse med det russiske folk og familiene til ofrene for det avskyelige terrorangrepet på fredag.

Terror må alltid fordømmes på det sterkeste.  Sikkerhetsrådet var prisverdig raskt ute med å fordømme fredagens terrorangrep i Russland.  På samme måte som det var raskt ute med å fordømme terrorangrepet mot en politistasjon i Iran i desember.  Likevel unnlot rådet i dag å fordømme den mest omfattende og barbariske massakren på det jødiske folk siden Holocaust.

Fredag ble minst 137 mennesker drept av radikale jihadister i Crocus City Concert Hall i Russland.  Og for et halvt år siden ble nesten 400 mennesker drept av radikale jihadister fra Hamas på musikkfestivalen Nova i Israel.

Hvorfor gjør Sikkerhetsrådet forskjell på russere som blir drept på en konsert og israelere som blir drept på en musikkfestival?

Ærede kolleger, uansett hvor de bor, fortjener sivile å kunne nyte musikk i fred og trygghet, og Sikkerhetsrådet burde ha hatt tilstrekkelig moralsk klarhet til å fordømme slike terrorhandlinger på samme måte uten forskjellsbehandling.

Men dessverre, også i dag nektet Sikkerhetsrådet å fordømme massakren 7. oktober.

Det er en skam!

Kolleger, det var Hamas-massakren som startet denne krigen.  Jeg gjentar: Det var Hamas som begynte krigen. Seks måneder er gått, og Sikkerhetsrådet har fortsatt ikke fordømt barnemorderne og voldtektsmennene som startet den.

Resolusjonen som nettopp ble vedtatt, får det til å se ut som om krigen startet av seg selv.  Vel, la meg sette tingene på plass: Israel startet ikke denne krigen, og Israel ønsket den heller ikke.  Israel trakk seg ut av Gaza for 18 år siden.  Vi ønsket våpenhvile og sameksistens.

Dere kan gjenta slagord og påstå at dere vet hva palestinerne ønsker, men det skaper hverken sannhet eller virkelighet av løgner.

Den palestinske representanten her lyver så det renner av ham når han sier at hans folk ønsker å bo i landet side om side med Israel.  Forresten, som dere sikkert vet, representerer han ikke Hamas; han representerer heller ikke Gaza-folket, og de har ikke valgt ham til sin talsmann.  Lederen hans, president Abbas, nekter til og med å fordømme massakren, og han fortsetter å betale terrorister lønn.  Etter at Israel trakk seg ut av Gaza, valgte palestinerne Hamas, en terrororganisasjon.  Ja, de valgte virkelig en terrororganisasjon!

Hamas forvandlet hver millimeter av Gaza til en terrorkrigsmaskin, like foran øynene på FN, kanskje med hjelp fra noen av FNs organisasjoner, som UNRWA.  Og Hamas har iverksatt ustanselige angrep på sivile israelere gjennom de siste 18 årene.  Tusenvis av raketter og missiler som helt vilkårlig rammer sivile.

I dag er Hamas den mest populære bevegelsen blant palestinerne, og ifølge alle meningsmålinger støtter et stort flertall av palestinerne Hamas’ massakre den 7de oktober, ikke bare de som bor i Gaza, men også i Judea og Samaria.  Dette er realiteten dere burde se i øynene og forholde dere til.

Ærede kolleger, selv om resolusjonen ikke fordømmer Hamas, sier den noe som kunne ha tjent som en avgjørende moralsk rettesnor.

Resolusjonen fordømmer nemlig gisseltaking og minner om at det er i strid med Folkeretten.

Å ta uskyldige sivile som gisler er en krigsforbrytelse, og det er ingen tvil om at Hamas har gjort seg skyldig i den forbrytelsen.  Løslatelse av gislene burde ha vært krevd som første prioritet.  Når det gjelder å få gislene hjem, burde Sikkerhetsrådet ikke nøye seg med ord, men gripe inn, virkelig gripe inn.

Det er ufattelig at vi bare ser den manglende viljen til handling når det gjelder løslatelse av gislene.  Rådet har ikke tatt et eneste skritt bortsett fra symbolsk, tafatt ordbruk.  Men når det gjaldt situasjonen i Gaza var ikke rådet tafatt lenger – da skyndte de seg å handle:

Dere utnevnte en spesialkoordinator og etablerte en overvåkningsmekanisme, rådet besøkte Rafa for å se hjelpesendingene med egne øyne, og generalsekretæren har allerede besøkt grenseovergangen i Rafa to ganger.  Hvorfor ble det ikke gjort noe konkret for gislene våre?  Hva har dere gjort for å fremskynde løslatelsen?

Etter at dette rådet vedtok UNSCR 2712 og 2720, som begge oppfordret til løslatelse av gislene, har Hamas ikke engang overveid det et øyeblikk.  Det bør være helt klart at så lenge Hamas nekter å frigi gislene med diplomatisk aktivitet, er det ingen annen måte å få dem tilbake på enn via en militæroperasjon.

Så på den ene siden står det i resolusjonen at det er i strid med Folkeretten å ta sivile gisler, og på den andre siden krever dere våpenhvile til tross for at dere vet at Hamas ikke kommer til å lytte til deres oppfordring og løslate gislene.

Ta dere tid til å tenke over denne moralske selvmotsigelsen.  Å kreve våpenhvile uten å stille som betingelse at gislene løslates, er ikke bare lite hjelpsomt, det undergraver også arbeidet med å få dem løslatt.  Det er skadelig for disse anstrengelsene fordi det gir Hamas-terroristene håp om å få i stand en våpenhvile uten å løslate gislene.

Alle medlemmer av rådet burde ha stemt mot denne skammelige resolusjonen.

Herr president, hvor er rådets handlinger? Hvorfor erklærer dere ikke Hamas for å være en terrororganisasjon?

Selv om det finnes rådsmedlemmer her som vil forhindre dette på grunn av sine politiske allianser med Hamas-ledelsen, hvor er den moralske innsatsen for å fremme en slik handling?

Jeg ønsker å foreslå en alternativ resolusjonstekst.  Den kunne ha vært vedtatt av rådet hvis det ikke hadde vært så partisk mot Israel som det er:

«Sikkerhetsrådet fordømmer og beklager på det sterkeste alle brudd på menneskerettighetene og alle brudd på internasjonal humanitærrett begått av terrorgruppen, herunder vold mot sivilbefolkningen, særlig kvinner og barn, kidnapping, drap, plyndring, voldtekt, seksuelt slaveri og annen seksuell vold, rekruttering av barn og ødeleggelse av sivil eiendom.

Sikkerhetsrådet krever at terrorgruppen umiddelbart og utvetydig innstiller alle fiendtligheter og alle brudd på menneskerettighetene og internasjonal humanitærrett, samt at den legger ned våpnene og demobiliserer.

Sikkerhetsrådet krever umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av alle bortførte som fortsatt er i fangenskap.

Sikkerhetsrådet erkjenner at noen av disse handlingene kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten.»

Ærede kolleger, det er ikke jeg som har skrevet denne teksten.  Vet dere hvem som gjorde det?  Dette rådet!

Dette er resolusjonen som ble vedtatt av Sikkerhetsrådet for 10 år siden da Boko Haram kidnappet skolejenter i Nigeria.

Så jeg spør dere igjen: Hvorfor kan dette rådet oppfordre Boko Haram til å legge ned våpnene, men ikke kreve det samme av de morderiske Hamas-terroristene?

Er livet til den lille babyen Kfir Bibas mindre verdt enn livet til et nigeriansk barn?

Dessverre er det av samme grunn man kan fordømme terrorangrep i Russland og Iran, men ikke i Israel.

For dette rådet er israelsk blod null verdt, dette er en farse, og jeg er rystet!

Takk, herr president,

*****

Ambassador to the United Nations, Gilad Erdan, speaks at the UN Security Council, 25. mars 2024.

«To this council, Israeli blood is cheap.  This is a travesty, and I am disgusted.»

Thank you, Mr. President.

Mr.  President, at the outset I want to express my deepest condolences to the Russian people and to the families of all the victims of the heinous terror attack on Friday.

Terror must always be condemned in the harshest terms.  The Security Council was justifiably quick, very quick, to condemn Friday’s terror attack in Russia.  Just as it did not waste no time before condemning the terror attack in Iran against a police station back in December.  Yet still to this day the council refuses to condemn the most widespread and barbaric massacre suffered by the Jewish people since the Holocaust.

At least 137 people were murdered at Crocus City Concert Hall in Russia on Friday by radical jihadist.  And yes, almost 6 months ago nearly 400 people were murdered at the Nova music festival in Israel by the radical jihadist of Hamas.

Why does the Security Council discriminate, discriminate! between Russians murdered at a concert and Israelis murdered at a music festival?

Civilians, dear colleagues, no matter where they live deserve to enjoy music in safety and security, and the Security Council should have the moral clarity to condemn such acts of terror equally without discrimination.

Sadly, today as well this Council refused to condemn the October 7th massacre.  This is a disgrace.  Colleagues, it was the Hamas massacre that started this war.  I repeat: it was the Hamas that started this war; six months have passed, and the Security Council still has not condemned the child murdering rapists that began this war.

The resolution just voted upon makes it seem as if the war started by itself.  Well, let me set the record straight: Israel did not start this war, nor did Israel want this war.  Israel disengaged and withdrew from Gaza 18 years ago.  We wanted a ceasefire and coexistence.

You can repeat here slogans and purport to know for the Palestinians what the Palestinians seek, but this will not make it the truth or the reality.

The Palestinian representative here is lying through his teeth when he says that his people want to leave side by side with Israel.

By the way, as you probably know, he does not represent Hamas, he does not represent the Gazans. They did not choose him to speak for them.  His leader, president Abbas, refuses to even condemn the massacre and he continues to pay terrorists.  After Israel withdrew from Gaza the Palestinians elected Hamas, a terrorist organization, they elected a terror organization!

Hamas converted every inch of Gaza into a terror war machine, right under the UN’s nose, maybe with the help of some of the UN’s agencies like UNRWA.  And Hamas initiated ceaseless attacks on Israeli civilians throughout the past 18 years.  Thousands and thousands of indiscriminate rockets and missiles at civilians.  Today Hamas is the most popular movement among Palestinians and according to every poll the vast majority of Palestinians support Hamas’s massacre on October 7th, not only in Gaza also in Judea and Samaria.  This is the reality you should face, and you should address.

Colleagues, while the resolution fails to condemn Hamas, it does state something that should have, should have been the driving moral force.  This resolution denounces the taking of hostages recalling that it is in violation of international law.

Taking innocent civilian hostage is a war crime and there is no arguing that this is what Hamas has committed.  The release of the hostages should have been the number one priority.  When it comes to bringing the hostages home, the Security Council must not settle for words alone but take action, real action.

If it is unfathomable that when it comes to releasing the hostages, we still only see inaction.  Not a single step has been taken by the Council aside from symbolic words.  Yet when it comes to the situation in Gaza the council rushed -RUSHED- to take action.

You appointed a special coordinator and established a monitoring mechanism, the council visited Rafa to see the aid shipments firsthand and the Secretary General has already visited Rafa Crossing twice.  Why do our hostages not receive concrete action? What have you done to advance their release?

Colleagues, following this council’s adoption of UNSCR 2712 and 2720 which both called for the release of the hostages, all hostages, Hamas did not stop to contemplate it for even one moment.  It should be very clear that as long as Hamas refuses to release the hostages in the diplomatic channels there is no other way to secure their return other than through a military operation.

So, on the one hand the resolution says that taking civilian hostages is in violation of international law, yet on the other hand, despite the fact that you know Hamas won’t listen to your call and release the hostages, you demand a ceasefire.

Take a moment and think about this moral contradiction.  Your demand for a ceasefire without conditioning it on the release of the hostages, not only is not helpful but it undermines the efforts to secure their release.  It is harmful to these efforts because it gives Hamas terrorists the hope to get a ceasefire without releasing the hostages.

All members of the council, all members, should have voted against this shameful resolution.  Mr. President where are this council’s actions? Why don’t you designate Hamas as a terror organization?

Even if there are council members here who would prevent this due to their political alliances with Hamas leadership, where are the moral efforts to advance such a designation?

I wish to suggest an alternative text that should have been adopted by the council if it was not so biased against Israel:

«The Security Council strongly condemns and deplores all abuses of Human Rights and the applicable violations of international humanitarian law by the terrorist group including those involving violence against civilian populations notably women and children, kidnapping, killing hostages, pillaging, rape, sexual slavery and other sexual violence, recruitment of children and destruction of civilian property.

The Security Council demands that the terrorist group immediately and unequivocally cease all hostilities and all abuses of Human Rights and violations of international humanitarian law and disarm and demobilize.

The Security Council demands the immediate and unconditional release of all those abducted who remain in captivity.

The Security Council recognizes that some of such acts may amount to crimes against humanity.»

Well, Colleagues, I did not draft this text.  You know who did? This Council!.  This is the resolution adopted by the council 10 years ago when Boko Haram kidnapped the schoolgirls in Nigeria.

So, I ask you again: Why can this Council call on Boko Haram to lay down their arms but the same cannot be demanded of the murderous Hamas terrorists?

Is the life of little baby Kfir Bibas worth less than the life of Nigerian child?

Sadly, it is for the same reason that you can condemn terror attacks in Russia and Iran but not in Israel.

To this Council Israeli blood is cheap. This is a travesty, and I am disgusted!

Thank you, Mr. President.

Støtt SMA

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644