Brev til Stortinget

Til
Stortingets presidentskap og
Partigruppene på Stortinget,
Stortinget, Oslo

Oslo 14. juni 2012

Nye rapporter om alvorlige tilfeller av jødehat i Norge: Behovet for Stortingsmelding om jødehat i Norge med identifisering av årsaker og kilder og utredning av mottiltak
I den senere tid har det vært offentliggjort flere rapporter om undersøkelser av antisemittisk atferd og holdninger blant nordmenn.  Bare i år har vi mottatt rapport fra tre forskjellige undersøkelser som dokumenterer en foruroligende forekomst av klare antisemittiske ytringer og atferd blant nordmenn, og hvor det påvises alvorlig trakassering av jødiske skolebarn fordi de er jøder.  En slik rapport om mobbing av jødiske skolebarn og bruk av antisemittiske skjellsord ble i fjor også gjennomført på oppdrag fra Oslo kommune.  De siste dagene er det kommet opplysninger om ytterligere trakassering av jødiske skolebarn, inkludert påføring av fysisk skade gjennom brennemerking, noe som i likhet med forekomsten av generelt jødehat i Norge, har vakt internasjonal bestyrtelse.  Det er ti år siden vi begynte å omtale slike hendelser i Norge.
Senter mot antisemittisme har i lang tid observert og omtalt disse problemene, og har søkt å rette ansvarlige instanser og myndigheters oppmerksomhet mot forholdene, spesielt mot bidrag til utbredelse av negative holdninger til jøder som forårsakes av hyppig usaklig, usann og nedsettende omtale av jødenes hjemland, Israel, blant politiske ledere, i litteratur og i massemedier.  Vi har gjennom mange år ikke registrert annen reaksjon på slike påpekninger fra vår side enn likegyldighet, bortforklaringer og motvilje.
Vår kontakt med mennesker over hele landet gjennom mange år gir oss et klart inntrykk av at de som målbærer antisemittiske holdninger, inspireres til slik atferd av hva de lærer fra sine rollemodeller i ledende posisjoner i samfunnslivet og i våre massemedier.  Vi har ikke registrert forekomst av jødehat som kan ha sitt opphav på grasrotnivå.  Vi har derfor ikke funnet grunnlag for å hevde at Norge er et antisemittisk land, slik det til tider har vært gitt uttrykk for i oppslag i medier.  Vårt vedvarende inntrykk er at antisemittismen i Norge inspireres ovenfra i samfunnet.
Vi er nå av den oppfatning at det norske samfunn ikke har behov for ytterligere dokumentasjon av forekomsten av jødehat i Norge før man retter oppmerksomhet mot årsakene og mulighetene for tiltak.  Vi ser et voksende behov for å komme den norske antisemittismen til livs gjennom identifisering av dens årsaker og kilder, og for på det grunnlaget å gjennomføre målrettede tiltak for å motvirke denne skampletten på det norske samfunn, og bringe jødehatet på retur.
Senter mot antisemittisme anmoder derfor Stortinget om, så snart som mulig, å engasjere seg i dette spørsmålet ved, i første omgang, å be om å få seg forelagt en Stortingsmelding om jødehat i Norge, som utførlig redegjør for jødehatets nåværende art og utbredelse og hvilke tiltak norske myndigheter vil iverksette for å identifisere årsaker og kilder til den påviste utbredelsen av jødehatet i Norge, samt hva man akter å gjøre for å komme dette problemet til livs.
Et saksforhold av dette slag bør etter vår mening behandles på bakgrunn av en bred parlamentarisk enighet.  En melding om saken må på grunnlag av dens alvor og allerede foreliggende dokumentasjon, samt den akutte risiko som foreligger for berørte menneskers liv og helse, kunne utarbeides og fremlegges for Stortinget allerede i inneværende år.
Med vennlig hilsen
Michal Rachel SuissaStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: