Regjeringens handlingsplan vekker nettrollene


Klikk på bildet for å se faksimilen.
Klikk på bildet for å se faksimilen.

Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme er godt mottatt blant norske nazister som fikk påskudd til å avgi en forsinket «høringsuttalelse» til Stortinget og Regjeringen.
Reaksjonen fra Vigrid avslører imidlertid at handlingsplanen ikke vil påvirke gamle antisemitter.  Vi tror dessverre heller ikke det vil skje noen bedring i venstresidens medier og forskningsmiljøer.  De stadig gjentatte løgnene om Israel avslører at antisemittismen er en multiresistent sykdom.
Vi bringer her hele e-posten. Faksimile får du ved å klikke på bildet til høyre.

Fra: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sendt: 19. oktober 2016 01:01
Til: Henriksen Per Rune; Lundteigen Per Olaf; Myhre Peter N.; Frølich Peter Christian; Nordgreen Ragnar; Hansson Rasmus; Eide Rigmor Andersen; Steffensen Roy; Grung Ruth; Hille Sigurd; Meling Siri A.; Bjørnstad Sivert; Valen Snorre Serigstad; Abrahamsen Solveig Sundbø; Mandt Sonja; Heggelund Stefan; Lauvås Stein Erik; Håheim Stine Renate; Hansen Svein Roald; Flåtten Svein; Harberg Svein; Rotevatn Sveinung; Stensland Sveinung; Myrli Sverre; Graham Sylvi; Aasland Terje; Breivik Terje; Bru Tina; Holthe Tom E. B.; Damsleth Tone; Sønsterud Tone Merete; Trøen Tone Wilhelmsen; Johnsen Tor André; Hagebakken Tore; Fylkesnes Torgeir Knag; Micaelsen Torgeir; Aarbergsbotten Torhild; Eidsheim Torill; Solberg Torstein Tvedt; Knutsen Tove Karoline; Grande Trine Skei; Giske Trond; Helleland Trond; Wickholm Truls; Vedum Trygve Slagsvold; Leirstein Ulf
Emne: Statlig Handlingslan for Total Jødedyrking – En Kritisk Vurdering

Til Den Norske Regjering og Stortinget
Vedrørende regjeringens «Handlingsplan mot antisemittisme 2016–2020» med Publikasjonskode: H-2381 B 
Vigrid’s kommentarer til Handlingsplanen:
Kommentar 1: Navnevalg på hjernevaskerne (ungdomsveilederne):
Navnet på planen er misvisende og skulle utifra planens innhold vært: Plan for ekstrem jødedyrking basert på løgner, forvrengninger gjennom hjernevasking av spesielt skoleelever til en flokk zombieaktige sauer som følger sine jødiske veivisere utfor stupet de ledes mot.
Betegnelsen «veivisere» om jødene som skal hjernevaske skoleelevene er hentet fra og henspeiler på det navnet man valgte for de samiske «veiviserne» i norsk skoleverk. Vi må regne med at  navnet ikke er tilfeldig, men viser til et gammelt samisk sagn den samisk/norske filmen «Veiviseren» er basert på. For dere som ikke kan vår historie betyr Veiviser i denne sammenhengen en som leder fienden til død og ødeleggelse. Vi oppfatter derfor at hele denne planens hensikt er: Å lede det nordisk/germanske norske folk til utryddelse!
Kommentar 2: Antall jøder i Norge:
Den første setningen i forordet sier «Jødene er en liten minoritet her i landet. « Det er en sannhet med så store modifikasjoner at det i praksis fungerer som en løgn, kamuflasje og grunnlag for sutring og særbehandling. Siden definisjonen av etnisk jøde går på at moren må være jødisk er det gjennom mange generasjoner jøde i Norge blitt et stort antall som er av jødisk ætt og regner seg selv som jøder. Også uavhengig av religiøs tro. Vi har eksempler høyt i politikken på det. En ekspert på jøder i Norge fortalte meg for noen år siden at man regnet med mellom 10-15.000 som ser på seg selv som jøder i landet vårt.
Når vi så er kjent med jødisk indirekte makt og støttegrupper, som selv ikke er jøder, men setter jøder og zionisme (inklusive staten Israel), foran norske interesser blir den praktiske sannhet at jødene fremstår som den klart sterkeste maktgruppen i Norge. Til og med mye sterkere enn det etnisk germansk/nordiske folkeflertallet.
Et godt eksempel på dette er at «Israels Venner på Stortinget» utgjør i år 34 representanter. Det gjør de offentlige og formelle ikke-jødiske jødedyrkerne i Norges lovgivende forsamling til landets 3. største parti på Stortinget. Disse må betraktes som agenter for et fremmed land og ekskluderes fra Stortinget, men det er en annen sak. Poenget her er å vise at jødene er en innflytelsesrik gruppe. Og når  vi så vet jødenes direkte og indirekte innflytelse på andre områder så nøler vi ikke med å slå fast at jødene som gruppe er den klart mektigste og mest innflytelsesrike etnisk/religiøse gruppen i Norge.
Kommentar 3: Grunnloven av 1814 beskyttet Norge mot jødisk parasittisme (gruppebasert maktutøvelse på bekostning av verts-samfunnet):
Den gangen Norge etter flere hundre år som provins under fremmed herredømme skulle lage en ny Grunnlov samlet landets klokeste hoder seg på Eidsvold. Basert på tidligere erfaringer i tilnærmet samtlige europeiske land og fyrstedømmer vedtok man allerede som paragraf 2 den såkalte jødeparagrafen: «……Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»
Det var faktisk den klokeste paragrafen de vedtok for å beskytte det blonde, blåøyde og naive norske folk fra jødisk infiltrasjon og overtagelse av den reelle makt ved indirekte metoder. At nåværende norske stortingsrepresentanter og den norske regjering legger så liten vekt på den århundrelange erfaringen Eidsvoldsmennene hadde er diskvalifiserende for dagens representanter.
Kommentar 4: HoloCa$h og Holocaust, en Klargjøring av begrepene:
Handlingsplanen for Jødedyrking bruker ordet Holocaust for å beskrive løgnen om de 6 millioner jøder som aldri ble utryddet under den 2. verdenskrig. Det korrekte navnet på den svindelaffæren er HoloCa$h om setter fokus på hva det dreier seg om. I tillegg til penger (Ca$h) gir det jødene beskyttelse for egne folkemord og en omfattende pengeutpressing. Det er blitt så omfattende at navnet HoloCa$h-industrien begynner å bli godt innarbeidet.
Holocaust derimot betyr brennoffer og er den rette betegnelsen på det anglojødiske folkemordet på sivile tyskere ved hjelp av industrielle og vitenskapelige metoder. Brannbombingen av tyske byer med sivile som det prioriterte målet utgjorde rundt 1 million tyske kvinner, barn og gamle. Holocaust-begrepet er utvidet til også å omfatte folkemordet på de mange millioner tyske sivile som ble massakrert i siste fase av krigen og de nærmeste årene etterpå. Norges Tysklandsbrigade deltok med vanære i det Holocaustet.
Både HoloCa$h og Holocaust er omfattende dokumentert på våre nettsider, http://www.vigrid.net , som vi anbefaler dere å sette dere grundig inn i. Husk at «Kunnskap setter Fri.»
Kommentar 5: De 2 Jødebo-oppgjørene:
Jødedyrkingsplanen omtaler Jødebo-oppgjøret slik «Restitusjonsoppgjøret, erstatningen til den jødiske minoriteten, kom først i 1999 etter innstilling fra NOU 1997:22.»
Dette er en åpenbar løgn samt kamuflasje av hva som egentlig lå  bak Stortingets beslutning om det 2. Jødebo-oppgjøret i 1997. For det første så fikk jødene i Norge like etter at den 2. verdenskrig var slutt et så raust økonomisk oppgjør at både norske jøder og de internasjonale jødiske organisasjonene uttalte seg meget tilfredse og at det kunne stå som eksempel for resten av verden.
For det andre var Stortingsbeslutningen om det skyhøye erstatningsbeløpet til jødene i 1997 resultatet av nettopp den enorme makten jøder har i norsk politikk. Her er hva som skjedde: 
I det 1. Jødebo-oppgjøret like etter den 2. verdenskrig fikk norske jøder utbetalt et stort beløp på minst 70 millioner kroner. Det dekket alt jødene hadde «krav» på pluss bygging av det jødiske museet i Oslo. Dette nevner den jødiske dyrkingsplanen intet om. Det er verre enn en direkte løgn.
I 1996 nedsetter Stortinget et utvalg for å på nytt vurdere jødenes krav om «erstatning». Utvalget får navnet Skarpnesutvalget etter formannen,  Fylkesmann Oluf Skarpnes. I tillegg består det av fire nordmenn til; Professor Thor Falkanger, Professor Ole Kristian Grimnes, Sorenskriver Guri Sunde og arkivar i Riksarkivet Eli Fure.
Det Mosaiske Trossamfunn fikk to jødiske representanter i utvalget; Psykolog Berit Reisel og Cand. philol. Bjarte Bruland.
Etter et års arbeide klarte ikke gruppen å bli enige og utvalget delte seg i to. De fem norske representantene utgjorde flertallet som innga flertallsinnstillingen til Stortinget, mens de to jødiske representantene avga en egen mindretallsinnstilling.
Det er verdt å merke seg avsnitt 2.2 i rapporten (NOU 1997: 22) hvor flertallet generelt sier «Det er for øvrig flertallets oppfatning at det ble utført et godt og grundig tilbakeførings- og erstatningsoppgjør etter krigen.» Avsnittet anbefales av alle interesserte i temaet og gir et godt innblikk i Norge i 1946/47 og de problemene og tapene mange nordmenn hadde. Vi skal også huske at krigsseilerne samtidig  med det rause oppgjøret til jødene ble svindlet av de samme politikerne for sitt oppgjør. Jødene må anse seg for å være spesielt begunstiget av norske politikere også den gangen. Jødisk makt kunne man ikke kimse av den gangen heller.
Allikevel føler flertallet seg vel forpliktet til å gi jødene enda mer penger, for alle vet at det er hva som er  forventet og kreves av dem. De koker sammen noen tall uten spesiell bakgrunn og anbefaler at jødene i 1997 skal få 110 millioner kroner utbetalt.
Mindretallet, bestående av de to jødiske representantene, Reitel og Bruland, lager sin egen innstilling hvor de til slutt kommer opp med det samme tallet, 450 milloner kroner, som den gangen ble oppfattet som den internasjonale jødedommens krav til Norge.  En av toppjødene var like før Stortingets beslutning i Norge og nevnte beløpet 450 millioner i media.
Og slik ble: Jødene i Norge fikk sine 450 millioner og 1 års utvalgstid hadde man kunnet spart seg. Vi skal huske at dette var på den tiden da de internasjonale jødiske organisasjonen presset Sveits og andre land og firmaer for gigantiske beløp. Truslene mot dem som ikke betalte var helt åpne og direkte: Betal eller vi straffer dere hardt. Sveits betalte og Norge betalte og alle andre betalte.
Og verden fikk igjen en lærepenge om den internasjonale jødedommens enorme pengemakt og gjennom den også  politisk og militær makt. 
Til Avslutning:
Også denne handlingsplanen dreier seg om penger, men enda mer om mental  kontroll med befolkningen gjennom hjernevasking og mental kondisjonering til å dyrke jødene som et spesielt utvalgt Herrefolk som kan gjøre hva de selv vil under dekke av «Stakkars oss – Vi er jo en liten forfulgt minoritet»; og så tar vi det fra start av igjen. For stoppe gjør det aldri. Handlingsplanen er et dårlig kamuflert tiltak for å sikre jødene enda mere makt og penger. Vi kan ikke se noe annet i den. Legg derfor ned hele virksomheten.
Den amerikanske marineflygeren, Commander Rockwell, laget en flott fortelling om akkurat det:  
https://www.youtube.com/watch?v=f3Qw5xVn7c0
Vil du være med oss i Vigrid å kjempe for Rettferdighet, Sannhet, Demokrati og Frihet er du velkommen til det.
Med Nordisk hilsen
Tore W. Tvedt
VigridStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: