Prosessen mot Israel

Prosessen mot Israel er utgitt med støtte fra Israels venner.

Du kan selv være med og formidle denne kunnskapen til flere.

Boken Israel on Trial – How International Law is Being Misused to Delegitimate the State of Israel ble utgitt i 2018 av det uavhengige nettverket The Hague Initiative for International Cooperation, thinc, som knytter sammen en internasjonal gruppe folkerettsjurister og -eksperter og hvor bokens forfattere inngår i lederteamet.  Den norske utgaven av boken er oversatt og utgitt av Senter mot antisemittisme som har opparbeidet et nært faglig samarbeid med det ekspertmiljøet i Haag.

Formålet med å utgi boken i Norge er foruten allmenn folkeopplysning, å bistå personer som er opptatt av Israel og folkeretten med faglig riktige og holdbare standpunkter og argumenter til personlig oppdatering, eller til bruk i den pågående offentlige debatt om bokens tema.  Vi konstaterer at det gjennom mange tiår har funnet sted en intens og vedvarende debatt i norske medier og organisasjoner – offentlige som frivillige – om et bredt spektrum av spørsmål som vedrører staten Israel og de rettslige spørsmål denne boken omhandler.

Det er et karakteristisk trekk ved debatten at den i stor grad dreier seg om temaer knyttet til internasjonale rettsforhold, og især til den alminnelige folkerettens bestemmelser på forskjellige områder.  Vi konstaterer dessuten at en stor del av denne viktige debatten later til å ta utgangspunkt i rene misoppfatninger av hva folkerettens bestemmelser sier om disse forhold og i hvilken grad folkeretten i det hele tatt kommer til anvendelse på de saksforhold det gjelder.  Det ytres meninger og trekkes konklusjoner i medier så vel som fra offentlige myndigheters side som det knapt finnes dekning for i gjeldende folkerett.

Selv om denne boken er utarbeidet av fremtredende folkerettsjurister, er det ikke en forutsetning at leseren må inneha spesiell innsikt på området for å forstå innholdet.  Den virkelige folkeretten er umiddelbart forståelig for enhver allment opplyst leser.  Det er ikke nødvendig med spesialkompetanse for å lese og forstå denne boken.

Det er på tide, mener forfatterne, å gjennomgå på nytt de rådende politiske og rettslige oppfatningene for å løse den århundrelange konflikten i Midtøsten.  De har tatt sikte på å skape et rettslig rammeverk for utforskningen av alternative politiske løsninger som balanserer den jødiske statens rettigheter til territorial integritet, sikkerhet og politisk uavhengighet mot de palestinske arabernes rett til politisk autonomi og økonomisk og sosial fremgang.

Boken tar spesielt for seg de mange uriktige påstandene som ble fremsatt i FNs Sikkerhetsråd i Resolusjon 2334, som 23. desember 2016 oppnådde å bli vedtatt fordi USAs president Obama, i strid med tidligere praksis, avsto fra å nedlegge veto mot det sterkt Israel-kritiske resolusjonsforslaget.  Denne resolusjonen inneholdt en rekke feilaktige utsagn om rettsforhold og fakta ved­rørende Israel, “tostatsløsningen” og påstanden om det såkalte “palestinske territoriet som har vært okkupert siden 1967.”

Sikkerhetsrådet viste i sin resolusjon spesifikt til den rådgivende uttalelsen av 2004 fra Den internasjonale domstolen i Haag, ICJ, om “De rettslige konsekvensene av byggingen av en mur i det okkuperte palestinske territoriet,” som støtte for slike påstander.  I denne boken blir disse og andre kritiske påstander om Israels rettigheter og plikter gjennomgått profesjonelt slik de ville ha blitt om saken var behandlet i en rettsprosess.  Boken gjennomgår, foruten det historiske og folkerettslige grunnlaget for gjenopprettelsen av staten Israel, også folkerettens bestemmelser vedrørende folkenes rett til selvbestemmelse, statsdannelse, territorial suverenitet, menneskerettigheter og retten til selvforsvar.  Den viser at en såkalt “tostatsløsning,” slik den defineres av FN og bl.a. av norske myndigheter, ikke er påkrevd innenfor folkeretten for å realisere retten til selvbestemmelse for de arabiske innbyggerne i landet.

I Norge har myndighetene vendt seg bort fra det som var forutsetningene for Palestina-arabisk selvstyre under Oslo-avtalene, og har valgt å støtte en Israel-fiendtlig politikk som har sitt utspring i FN og Den euro-arabiske dialog, EAD, som kom i stand etter at araberstatene la Europa og EEC under press med olje-embargoen i 1973.  Mediene fortsetter med å sette søkelys på konflikten mellom Israel og de palestinske myndighetene hvor det stadig gjøres forsøk på å få lagt skylden for alt som går galt på Israel.  Denne virksomheten har økt de siste årene og vi merker at folk påvirkes av anti-israelsk desinformasjon og propaganda i mediene.

Vi takker for din støtte i visshet om at et korrekt informert folk betyr et bedre samfunn for alle.

Med vennlig hilsen,

Senter mot antisemittisme, SMAStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: