Morgenbladet på teselskap i Gaza

Fra document.no: Les Christian Skaugs fascinerende kommentar til Morgenbladets Åshild Eidems artikkel fra Gaza: «Martyrenes mor.»

At medi­er fun­g­er­er som mik­ro­fon­sta­tiv for volds­for­her­lig­en­de is­lam­ist­er er ikke noe nytt, men det spørs vel om ikke Mor­gen­bla­det har satt en slags rek­ord med sin fer­ske ar­t­ik­k­el fra Gaza kalt «Mar­tyr­en­es mor». Et port­rett av Ham­as’ par­la­ments­med­lem Umm Ni­d­al — som stolt har bi­falt inn­til vid­ere tre av sine seks søn­n­ers vold­som­me død i der­es for­søk på å ut­se­t­te is­rael­ere for det sam­me — er så fat­tig på kri­t­is­ke spørs­mål og så rikt på as­sosi­asjons­­frem­kal­l­en­de ord av det po­si­ti­ve sla­g­et at man nær­mest vær­er en viss ak­t­el­se for hen­ne hos jour­n­al­is­t­en.

Det er for­stå­el­ig at man må opp­tre høf­lig over­for et mis­tenk­somt el­ler pot­en­si­elt av­vis­en­de int­er­vju­obj­ekt. Det er hel­l­er ik­ke nød­ven­dig­vis galt å væ­re mik­ro­fon­sta­t­iv, i den for­st­and at man lar en per­s­on ta­le fri­tt, sær­lig ik­ke når ved­kom­men­de har opp­fat­nin­g­er som er så hin­sid­es at men­t­alt fri­s­ke men­n­es­k­er ba­re blir sitt­en­de van­tro (no pun in­ten­d­ed) og ga­pe. Det er og­så en må­te å vi­se dis­t­an­se på: Van­vid­d­et tal­er helt ut­mer­k­et for seg selv. Men da fore­går det ik­ke no­en egent­lig sam­ta­le. Det he­le får mer kar­ak­t­er av en slags nat­ur­dok­u­men­t­ar. Jun­g­el­en er fas­ci­ner­en­de, selv om man ik­ke for alt i ver­d­en vil­le bo der selv.
Les videre på document.no…Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: