Hvor kan det egentlig bo jøder?

Shabbat shalom alle sammen,
Lørdag den 8. desember begynner i år feiringen av den jødiske Hanukka (innvielse av Tempelet i Jerusalem). Hanukka varer i 8 dager.
Makkabeerne befridde i år 167 f.Kr. Jerusalem som var okkupert av den hellenistiske kong Antiokus IV Epifanes som vanhelliget Tempelet ved blant annet å reise et Zeus-alter der. Han innførte ofring av svin og forbød tradisjonell jødisk religionsutøvelse (Første Makkabeerbok 4:52-59).
Det mirakel at et fåtall jøder klarte å befri seg fra en mektig okkupant har vært et symbol for jødenes overlevelseskamp i snart 2200 år. Feiringen av Hanukka er mer enn noen gang aktuell på grunn av Israels kamp for overlevelse. Overgangen fra mørke til lys markeres hvert år ved å tenne lys i 8 dager, hvor antallet lys øker fra 1 til 8 i takt med lysets gjenkomst, håpet og troen på jødenes fremtid som tross vanskeligheter og flere folkemord og utryddelser har klart å reise seg som et lys for verdens nasjoner.
Hanukka minner oss jødevenner hvert år om å se lyst på jødenes fremtid og sørge for at hver og en av oss blir som et lite lys som hjelper til med å opplyse medienes propagandamørke.
Vi ønsker det jødiske folk verden over en gledelige Hanukka med mye fremgang og velsignelse for den jødiske staten Israel, det eneste demokratiske lystårn og håp for jøder og andre minoriteter i Midtøstens mørke.
Les mer om Hanukka her…
Vi ønsker dere en velsignet forberedelse til høytidene.
Fra oss i SMA-redaksjonen

**********

Hvor kan det egentlig bo jøder?
”Verdenssamfunnet” i FNs Hovedforsamling har nylig gitt PLO-fraksjonen av Palestina-araberne observatørstatus som ”ikkemedlemsstat,” og har dermed akseptert at inngåtte avtaler mellom Palestina-araberne og jødene om forhandlinger om en mulig fred, er opphørt. For dem som følger med i norske medier og derfor kanskje ikke har fått det med seg, kan vi opplyse at: Det pågår ikke lenger en aktiv fredsprosess mellom de palestinske selvstyremyndighetene og Israel. Den rettslige situasjonen i området vest for Jordan-elven er derfor i dag i det alt vesentlige ført tilbake til den tiden da FNs Sikkerhetsråd vedtok sin Resolusjon 242 som krever etablering av en rettferdig og varig fred i Midtøsten, og som skal inkludere følgende prinsipper:
1. Tilbaketrekking av Israels væpnede styrker fra territorier som er okkupert i 1967-konflikten, og
2. Avslutning av enhver krigstilstand og respekt for og anerkjennelse av suvereniteten, den territoriale integritet og politiske uavhengighet til enhver stat i området, og deres rett til å leve i fred innenfor sikre og anerkjente grenser, fritatt fra trusler eller bruk av makt.
I forhold til nabolandene Egypt og Jordan var disse vilkårene oppfylt ved inngåelsen av freds- og grenseavtalene i hhv. 1979 og 1994. Palestinske organisasjoner var ikke part i dette oppgjøret, og det har derfor vært et ønske fra Israels side å komme til en bilateral ordning med dem gjennom det vi kjenner som fredsprosessen som ble grunnlagt på Oslo-avtalene. Oslo-avtalene forutsetter bl.a. at enhver endring av partenes og territorienes status i området skal skje som resultat av enighet i forhandlinger. Det er denne grunnleggende forutsetning for fredsprosessen som nå er brutt av den palestinske ledelsen og et flertall i FN.
For Israel innebærer den nye situasjonen at man nå er fritatt fra mange av de forpliktelsene som var innarbeidet i Oslo-avtalene og at det folkerettslige grunnlaget for suverenitetshevdelse i landet ikke har andre særskilte begrensninger enn de som fremgår av Folkeforbundets mandatvedtak av 24. juli 1922, jf. FN-paktens Artikkel 80. Det er nå helt opp til Israels regjering å avgjøre om man vil gjøre nye forsøk på en fredsprosess med palestinerne eller om man vil avslutte rekken av mislykkede forsøk ved å annektere Judea og Samaria, slik man allerede har gjort med Øst-Jerusalem og Golan.
Et tydelig signal om hva Israel under enhver omstendighet har i vente var de erklæringene som kom fra palestinsk side for bare noen dager siden, i oppstemthet over hva man hadde oppnådd i FN: Fra Hamas kom meldingen om at den nye staten Palestina vil ha behov for krig med Israel. Hamas anser PLO for å være svekket av kompromisser, men inviterer likevel PLO med i felles innsats for å ”frigjøre Palestina fra elven til havet,” som det heter i palestinsk terminologi.
Det er ingen grunn til å tro at dette ikke er ment alvorlig og bokstavelig. Det er heller ingen grunn til å mene at Israel etter det som har skjedd har noen som helst forpliktelse til å overholde sin del av de midlertidige fredsavtalene med de palestinske myndighetene. Det er nå nødvendig for Israel å ta eksklusivt hensyn til sine egne sikkerhetsbehov og konsolidere forholdet til nabolandene i den grad disse fortsetter å opptre som troverdige fredspartnere.
Dette understrekes av den intensiveringen av politisk og religiøst oppvigleri og jødehat som har funnet sted i de palestinske områdene i tiden etter FN-vedtaket. Eksempel på dette er en sang som ble skrevet i anledning av FNs vedtak og som nå kringkastes i palestinsk radio. Sangen glorifiserer selvmordsbombing rettet mot jøder. Den forteller at den freden som PLO og Hamas vil skape er en fred der området som nå er Israel blir fritt for jøder.
Også i Norge blir denne politikken fulgt opp og støttet. NTB som er en av Norges store propagandamaskiner mot jødene, har brukt mye krefter på å formidle nedsettende omtale av den jødiske staten Israel. Men NRK går enda lenger ved å publisere et forfalsket kart som angivelig skal vise hvordan Israel ”spiser opp” det palestinske området med sine ”bosettinger.
Hva NRK og andre ”Palestina-venner” har kommet i skade for å presentere har imidlertid ingenting å gjøre med fredsforhandlinger og statsgrenser. Det kartene forsøker å vise er hvor i landet det befinner seg jøder, og hvor det av den grunn etter NRKs mening ikke kan være en palestinsk stat. Kartenes pedagogiske budskap er med andre ord et uttrykk for ren rasisme: I ”Palestina” må det ikke bo jøder! Hvor skal så de kunne bo når myndigheter verden over går i harnisk hver gang Israel bygger leiligheter til sin befolkning, men tier stille når araberne beskyter leilighetene deres med bomber og granater?
Det er allerede gått 70 år siden myndighetene i Norge registrerte landets jøder og plottet dem inn på liknende kart. Formålet var presist det samme som i ”Palestina”: Å gjøre landet jøderent slik at ”herrefolket” ikke skulle plages av deres nærvær. Vi observerer med stor bekymring at den politikken slett ikke er glemt og avsluttet, hverken i Norge eller i ”Palestina.”Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: