Den nye antisemittismen

Alle kjen­ner den gamle anti­se­mit­tis­men – enten det er den fol­ke­lige for­doms­fulle eller den biologisk-ideologiske.
Men hva med den nye? Er den vir­ke­lig ny, eller er det den gamle i nye klær?
Jeg mener den er ny og at de er vesens­for­skjel­lige. Det er mulig resul­ta­tet er det samme: fiend­skap mot jødene, men også på dette punkt må man dif­fe­ren­siere, for den nye anti­se­mit­tis­men ska­per ikke først og fremst hat, den byg­ger over tid opp en kjø­lig­het og dis­tanse til jøder, Israel og alt jødisk.
Og denne grad­vis­het gjør at sub­jek­tet kan bibe­holde en opp­fat­ning om at hans syn på Israel eller jøder bare er en ade­kvat respons på en gitt poli­tisk utvik­ling, og ikke rom­mer noen ideo­lo­giske eller psy­ko­lo­giske kom­po­nen­ter. Denne selv­rett­fer­dig­gjø­ring er en vesent­lig fak­tor i å for­klare den nye anti­se­mit­tis­mens utbre­delse. Det er som man sier: en anti­se­mit­tisme uten antisemitter.
Jeg tror det er denne grad­vise reser­va­sjon og kjø­lig­het som umer­ke­lig aksen­tu­eres som skrem­mer jøder mest. Den er vans­ke­lig å gripe, vans­ke­lig å for­holde seg til. Den er indi­rekte, vika­ri­e­rende, benek­tende, dob­belt­kom­mu­ni­se­rende. Hvis det kom­mer direkte angrep på jøder eller Israel som går over en grense, vil de sågar rykke ut til for­svar for Israel og sette ved­kom­mende på plass.
Men dette er en tem­po­rær grense, pris­gitt omsten­dig­he­tene. Spo­ler man litt frem i tid, er de samme angre­pene blitt stue­rene, og da er ikke de samme rid­derne å se.
Det store Man må for­stå at det er Israel selv som ned­kal­ler denne kri­tikk over sitt hode. Som Aften­pos­ten skri­ver på for­si­den: «hele ver­den for­døm­mer» – om bre­vet som gir til­la­telse til opp­fø­ring av en bolig på Vest­bred­den, den okku­perte Vest­bred­den, vel å merke.
Den nye anit­se­mit­tis­men er ikke sofis­ti­kert, men sub­til, den benyt­ter seg av antyd­nin­gens kunst, men slutt­re­sul­ta­tet er all­tid det samme: Jødene taper.
Dette spil­let, for det er et spill, er Israel i ferd med å gå trett av. De har vært trette lenge. Det er som å delta i et spill med mer­kede kort, hvor utfal­let er avgjort på forhånd.
Hvem bestem­mer spil­lets reg­ler? Aften­pos­ten later som om det er «ver­den». Dette er selv­sagt en til­sni­kelse. Det er Aften­pos­ten som snak­ker på vegne av Det store vi, som spil­ler et moralsk kort og dri­ver en form for utpres­sing av lese­ren: Han er vel ikke på parti med okkupanten?
Denne finur­lige pro­pa­gan­daen er blitt fin­pus­set gjen­nom årtier og består i dag av et sett med virke­mid­ler som jour­na­lis­ter må lære før de slip­per til for å dekke Midtøsten.
Midt­østen i Norge
Men i den senere tid har Europa og Norge begynt å minne mer og mer om Midt­østen. Det gjør at den samme sub­tile mani­pu­la­sjon av nyhe­ter og kom­men­ta­rer også må anven­des på det hjem­lige pub­li­kum og nasjo­nale saker. Her er fall­høy­den større. Israel og Midt­østen har de fær­reste detal­jert kunn­skap om. Norge, derimot …
Ut fra det fore­lig­gende vil en opp­merk­som leser for­stå at Israel og jødene gjø­res til et objekt. Israel inn­går i et spill. Midt­østen har ryk­ket nær­mere, og Midt­østens befolk­ning har kom­met til Europa. Det gjør at Isra­els og jøde­nes skjebne blir en brikke i et større spill. Dette er en rolle jøder og israe­lere opp­le­ver som ytterst vanskelig.
Det betyr at Israel/jødene er utle­vert til for­hold som de ikke har kon­troll over. Deres situa­sjon er blitt en funk­sjon av en både innenriks- og uten­riks­po­li­tisk situa­sjon i Europa, der Europa til­pas­ser seg mer og mer ara­ber­nes og mus­li­me­nes inter­es­ser. Europa er under press og pres­ser i sin tur Israel og jødene. Det gjør Israel og jøder ytterst ube­kvemme. De har ikke len­ger kon­troll over sine hand­lin­ger eller sin posi­sjon, men er en kaste­ball i et stort spill.
Brikke, spill og utlevering
Slik sett er det paral­lel­ler til 1930-årene. Også den gang ble jødene en brikke. Hit­ler for­sto at han kunne spille på en fol­ke­lig anti­se­mit­tisme. Den ble en poli­tisk kapi­tal som nazis­tene kunne bygge opp og bruke. Den hadde et kynisk element.
Slik fun­ge­rer også den nye anti­se­mit­tis­men. Den «elegante», finurlige dis­tan­se­rin­gen til Israel og jødene vir­ker som et kode­sys­tem hvor­med euro­pe­iske eli­ter kom­mu­ni­se­rer med repre­sen­tan­ter for nye folke­grup­per og lederne og mas­sene i den ara­biske og mus­limske ver­den: Europa for­står dem, Europa deler deres opp­gitt­het og res­sen­ti­ment over de håp­løse israelerne/jødene.
Denne «sig­na­li­se­rin­gen», denne mar­ke­rin­gen av at tål­mo­dig­he­ten med Israel er i ferd med å ta slutt, er et språk med kon­se­kven­ser. Israe­lerne føler seg hjelpe­løse, for det er en debatt som fore­går over hodet på dem.
Nok en lik­het med 1930-årene.
Jøder har en vel­ut­vik­let teft for å sanse fiendt­lig­het; de mer­ker den på nakke­hå­rene, uan­sett hvor dan­net og polert den kom­mer til uttrykk.
De har mer­ket det lenge.
Alt kan bru­kes mot deg
Men jødene får skyl­den også for at de rea­ge­rer på fiendtligheten, og dette er nok et av de para­dok­sene som sær­mer­ker den nye anti­se­mit­tis­men. Alt kan bru­kes mot jødene, også at de rea­ge­rer på fiendtlighet.
Eksem­pel­vis gjør norske medier et stort num­mer av at så mange israe­lere ser med skep­sis eller verre på Barack Obama. Det er nok et tegn på hvor ufor­be­der­lige jøder er. Jøder kan rett og slett ikke opp­føre seg. De tar ikke signalene.
Dette er far­lig nær essen­sia­li­se­ring av jøder, at de bare er slik. Men så lenge man kon­trol­le­rer debat­ten, kan man late som om det er de håp­løse jødene som hel­ler ikke for­står sitt eget beste. Det gjør jo Jør­gen Lohne og Aftenposten.
Der­med opp­høyer man seg selv til velgjørere.
Vi tren­ger ikke len­ger Klasse­kam­pen og ytre venstre for å holde liv i antisemittismen.
Slik sett min­ner den nye om den gamle: Man sier ikke tin­gene rett ut, man åkker og bekla­ger seg over hvor håp­løse jødene er, for man vil bare deres eget beste. Slik beva­rer man sitt selv­bilde og sin selvgodhet.
For­stil­lel­sens kunst
Den nye anti­se­mit­tis­men kjenne­teg­nes først og fremst ved sin modus ope­randi: ved for­stil­lel­sens kunst.
Etter 1945 er den gamle død, dvs. gjort umu­lig. På samme måte som nazis­men. En ny jøde­fiendt­lig­het må finne en form som gjør at bære­ren beva­rer sin selv­ak­telse i egne og ver­dens øyne.
Den nye anti­se­mit­tis­men får bære­ren til å føle seg ansten­dig. For å oppnå det, må han ha en mulig­het for denia­bi­lity, for benek­telse, på både det indre og ytre plan.
Ingen indre demo­ner her. Men en polert over­flate. Glatt.
For å oppnå denne balanse­gan­gen, må man ha makt, makt til å opp­rett­holde en kon­sen­sus som gir inn­trykk av at dette er noe alle mener. Derav Aften­pos­tens hen­vis­ning til hva «en hel ver­den mener».
Dette er ikke baga­tel­ler. Det er med på å gi en selv legitimitet.
Mye fly­ter auto­ma­tisk av slike fore­stil­lin­ger: Skal Israel sette seg opp mot en hel ver­den? Hvem har gitt dem rett til det? Kan­skje ver­dens­sam­fun­net burde sette hau­ken Netanyahu, de høyre­na­sjo­na­lis­tiske israe­lerne, drøm­merne om et Stor-Israel, på plass? Ville ikke dét være en huma­ni­tær handling?
Selv­be­drag
Kan gode hen­sik­ter føre til for­bry­ter­ske hand­lin­ger? Kan kon­se­kven­sene av men­neske­ret­tig­he­ter, kon­ven­sjo­ner, straffe­dom­sto­ler og prin­sip­per bli noe helt annet enn de intenderte?
Fra­væ­ret av dette spørs­må­let er i seg selv grunn til uro, for at en slik kon­se­kvens er mulig, er noe men­nes­ker har visst så lenge de har kun­net uttrykke seg.
Men ikke i det anti­sep­tiske, poli­tisk kor­rekte Europa, som mener det har brakt sivi­li­sa­sjo­nen til sitt høy­este nivå.
For­stil­lelse i inter­net­tets tids­al­der er en vans­ke­lig øvelse. Men for­stil­lel­sens kunst er raf­fi­nert. Man har mange stren­ger å spille på.
Avstan­den til Israel, det beskjedne antal­let jøder, nyhets­strøm­mens fart og korte blaf­ring gjør det vans­ke­lig å holde fast inn­tryk­kene og omforme dem til menings­fulle sam­men­hen­ger for den enkelte.
Poli­tikk har all­tid vært et skue­spill. Mens jour­na­lis­te­nes opp­gave tid­li­gere var å avsløre spil­let og vise sann­he­ten, hva som fore­gikk bak kulis­sene, er jour­na­lis­ter i dag selv blitt spillere.
Det gjør situa­sjo­nen langt mer kom­pli­sert. Men for den som vil se, er ens­to­nig­he­ten i norske medier så mas­siv at den er lett å gjennomskue.
Rekrut­te­ring
Man vil ha kon­troll og sør­ger for at man kun rekrut­te­rer men­nes­ker som abon­ne­rer på de rik­tige sett av menin­ger og hold­nin­ger, enten det gjel­der jour­na­lis­ter, aka­de­mi­kere, for­lags­men­nes­ker eller kulturarbeidere.
Man har effek­tivt eli­mi­nert men­nes­ker som kunne til­budt mot­fore­stil­lin­ger. Når denne pro­ses­sen først har kom­met i gang, er den selv­for­ster­kende. Det fin­nes ikke len­ger noen som er bærere av mot­fore­stil­lin­ger, fordi mil­jøet har eli­mi­nert tanke­uni­ver­set som kunne skapt dem.
Tan­ker må ha en gro­bunn for å yngle. Den som har hørt NRKs Tomm Kris­ti­an­sen, Fritz Nil­sen, Sidsel Wold, Lars Sigurd Sun­nanå og Odd Kar­sten Tveit vet hva vi snak­ker om. Slike men­nes­ker for­vand­ler ete­ren til et ekko­kam­mer, finan­siert av skattebetalerne.
Det har skjedd mens ver­dens kom­mu­ni­ka­sjon har gjen­nom­gått en rivende utvik­ling. Egent­lig er denne ensi­dig­he­ten en psy­ko­lo­gisk gåte som roper på nær­mere forklaring.
Intru­s­jon
Men det aktø­rene ikke har kon­troll over, er den vir­ke­lige ver­den. Den tren­ger inn, ofte bru­talt. Hvis Israel er involvert, eska­le­rer reto­rik­ken, og man går i fis­tel. Men når den ara­biske våren blir til vin­ter, og opp­rø­ret i Syria blir sek­te­risk og blo­dig, blir man taus. Like­vel er det ikke mulig å viske vekk at dette skjer og at det involve­rer oss.
Det har de norske jihad-krigerne sør­get for, og man mer­ker at det skrem­mer dem som har makt og kontroll.
Før hel­gen skrev Halvor Tjønn at det nå er etab­lert kon­takt mel­lom jihadister/salafister i Norge og i Midt­østen der man rap­por­te­rer hvilke repor­tere man ikke liker. Redak­tø­rer ble inter­vjuet og sa de var blitt for­sik­tige når de sendte noen ut. Men det artik­ke­len ikke sa, var at trus­se­len og risi­koen også gjel­der på hjemmebane.
Som Kadafi Zaman sa i rap­por­ten som ble lagt frem på SKUP-konferansen lør­dag: – Jeg ten­ker meg om flere gan­ger før jeg går alene gjen­nom Grønland.
Sal­de­rings­post
Jøder og Israel er blitt en sal­de­rings­post i for­hol­det mel­lom Europa og islam/muslimer.
Europa lider av skyld­be­visst­het. De møter nye inn­byg­gere med et svært fiendt­lig for­hold til Israel og jøder. Europa har her en sjanse til å slippe fra ansva­ret for jødene og Israel. Hvis Israel er en okku­pant, er da ikke pale­sti­nere ofre, og er ikke deres kamp rettferdig?
Slik kan man bedra seg selv, ved å gjøre rolle­for­de­lin­gen enkel og til­passe for­tel­lin­gen deretter.
De story­ene som Kha­led Abu Toameh skri­ver om pale­sti­ner­nes mørke side, skri­ver ikke norsk presse om. Man ute­la­ter. Til slutt tror man på sin egen versjon.
For man har nå en for­bunds­felle, eller flere, som begjær­lig gri­per den utstrakte hånd. Slik rela­ti­vi­se­res Holo­caust, og jødene må tåle at deres his­to­rie blir en his­to­rie på linje med and­res. De skal vel ikke ha særbehandling?
Det nye norske Vi luk­ker øynene for det bru­tale jøde­ha­tet, som kal­ler jøder for aper og gri­ser, som tror på en ende­tid som vil gjøre ende på ver­dens jøder, som nek­ter å godta Holocaust.
Man vet nå at det er der, men man aner ikke hva man skal gjøre, og lar det skli.
Jøder går igjen utrygge på gatene i euro­pe­iske byer. Ikke bare på gaten. En norsk jøde for­talte meg for noen dager siden at da han lå inn­lagt på syke­hus, ba han fami­lien om å ta av ham davids­stjer­nen han all­tid gikk med rundt hal­sen. Han følte utrygg­het ved tan­ken på at noen ville rea­gere på den.
Dette skjer i Norge anno 2013. Det gjør inn­trykk å høre slikt fra mun­nen til en man kjenner.
Fart
Under den annen inti­fada sa Ariel Sha­ron under et besøk til Frank­rike at franske jøder burde gjøre aliya (emi­grere til Israel). Han ble møtt med sterke reak­sjo­ner, også fra franske jøder. Dette var uhøf­lig og helt på jor­det. Se på situa­sjo­nen i Israel!
I dag emi­gre­rer franske jøder til Lon­don, New York og Israel. Og den etab­lerte pres­sen er taus.
Lord Ahmed, den første mus­lim som ble adlet i Stor­bri­tan­nia, sier at feng­sels­straf­fen han fikk for uakt­som kjø­ring, var jøde­nes feil.
En AUF-politiker på Hamar kom­mer med sterkt ned­set­tende omtale av jødiske kvin­ner på Face­book, og når det omta­les i mediene, sier han det skyl­des jødene.
En kjent mus­limsk SF-politiker i Dan­mark sier i en Facebook-debatt under siste korte Gaza-krig at dra­pene på sett­ler­fa­mi­lien i Ita­mar var opp­kok, det var ikke noen drap.
Den euro­pe­iske eli­ten står råd­løs foran dette hatet og disse løg­nene. Den mang­ler språk og for­stå­else og blir hand­lings­lam­met. Hvis den tar til mot­mæle, vil den selv bli en Israel-venn, og vil selv bli fiende. Det ønsker man ikke.
Der­for har jødene begynt å for­late Europa.
I det mest isla­mo­file, poli­tisk kor­rekte lan­det i Europa, Sve­rige, har jus­tis­myn­dig­he­tene begynt å omtale angrep på jøder, fysisk som ver­balt, som barne­stre­ker som ikke for­tje­ner rettsforfølgelse.
Man sig­na­li­se­rer at man hel­ler ikke med lov og rett vil beskytte jødene. Man beskyt­ter i ste­det antisemittene.
Dette ska­per et spe­si­elt klima.
Omskjæ­ring
I den senere tid har også omskjæ­ring av jødiske og mus­limske gut­ter blitt et tema. Jødene er hav­net i det klima som er skapt i det fler­kul­tu­relle sam­men­stø­tet, der seku­la­ris­ter og tro­ende står mot hver­andre. Seku­la­ris­ter kan benytte disse ver­di­ene som skalke­skjul for sin avsky for reli­gion gene­relt og islam spe­si­elt. Jøder liker ikke å få en slik opp­merk­som­het. De mer­ker en ube­ha­ge­lig intensitet.
Under et møte i Køben­havn om omskjæ­ring sa rab­bi­ne­ren i Køben­havn at jødene ville for­late Dan­mark hvis det ble inn­ført et for­bud. Da var det en røst fra salen som spurte: – Er det et løfte?
Her duk­ker en fiendt­lig­het mot jøder opp som vi har regist­rert også på document.no. Noen viser null for­stå­else for jøde­nes his­to­rie og reli­giøse arv. Alle jøder omskjæ­rer sine gutte­barn, tro­ende som ikke-troende.
Hva som mang­ler, er en type pragmatisme.
Selv­føl­ge­lig vil et omskjæ­rings­for­bud være som en rød klut for Euro­pas mus­li­mer. Hvil­ket min­ner om den kob­lin­gen mel­lom jøder og mus­li­mer som jøder frykter.
Hva slags rol­ler­coas­ter er de satt på? Det rap­por­te­res om økende fiendt­lig­het mot mus­li­mer i Europa. Og jøder er den minste og mest utsatte grup­pen, og nederst: den mus­li­mene tar det ut på. Hvis Euro­pas eli­ter sig­na­li­se­rer at de ikke vil inter­ve­nere, hvil­ken utvei har de da annet enn å utvandre?
Det umu­lige valg
Euro­pas jøder kom­mer ikke nok en gang til å være sit­ting ducks.
Ansva­ret lig­ger hos euro­pe­erne. Det er de som til syv­ende og sist avgjør.
Et Europa som jødene for­la­ter, er ikke len­ger et Europa. Men jødene vil ikke ha noe annet valg hvis Europa ikke våk­ner opp og kon­fron­te­rer sin egen for­stil­lelse og bruk av jøder som strå­menn for egne uto­pier og behov for ofre og syndebukker.
Hvis euro­pe­erne vir­ke­lig brød seg om Euro­pas vok­sende mus­limske befolk­ning, ville de vite å beskytte mus­li­mene mot seg selv. De ville for­telle dem om Euro­pas erfa­rin­ger med anti­se­mit­tisme og kalle en spade en spade.
Det ville kreve et poli­tisk opp­gjør om Midt­østen, men også et opp­gjør med den mil­le­na­ris­tiske isla­mis­men som vin­ner frem, og det vil volde besvær og smerte, og euro­pe­erne gjør som man gjorde i 1930-årene: man utset­ter og tror pro­ble­mene skal forsvinne.
Imens vokser de. For­spilte sjan­ser kom­mer ikke tilbake.
Det er et svakt Europa som age­rer slik. Det vit­ner om et Europa uten styrke, og det mer­ker mus­li­mer. Europa svik­ter sine eldre ånds­fren­der, nok en gang. Anti­se­mit­tis­men blir en ram­bukk også mot Europa.
Kon­se­kven­sen av dette kan bli at Europa må velge: mus­li­mer eller jøder?
Man kan ha manøv­rert seg inn i en posi­sjon der den ene ute­luk­ker den andre, hvor mus­li­me­nes etab­le­ring har gjort jøde­nes nær­vær umulig.
Når dette går opp for Euro­pas ledere, vil det kan­skje være for sent. De håper å lukke øynene lenge nok til at de slip­per å velge. Det vil bli en selv­opp­fyl­lende holdning.
Hvem kan velge: jøder eller muslimer?
Jeg vil helst slippe å svare.
 
Fore­drag avholdt for Med Israel for fred i Trond­heim ons­dag 20. mars 2013.
Fra document.no. Med forfatterens velvillige tillatelseStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: