Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til kunnskapsministeren

Spørsmål
Øyvind Vaksdal (FrP): Rapporten «Det kan skje igjen» som ble overlevert regjeringen for snart et år siden kom med en rekke forslag om hvordan man kan bekjempe antisemittiske og rasistiske holdninger. På hvilken måte har regjeringen konkret fulgt opp disse anbefalinger?
Begrunnelse
Etter presseoppslag om økende antisemittisme i Norge nedsatte Kunnskapsdepartementet i mai 2010 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til hvordan skolen kan arbeide helhetlig og systematisk mot rasisme, antisemittisme og diskriminering på bakgrunn av elevers etniske, religiøse eller kulturelle tilhørighet. Kort tid etter at rapporten ble overlevert sendte undertegnede spørsmål til kunnskapsministeren (Dokument nr. 15:803 (2010-2011)) og utfordret henne om på hvilken måte regjeringen ville følge opp anbefalingene i rapporten. I sitt svar hevdet kunnskapsministeren bl.a. at man skulle vurdere hvordan man på best mulig måte kunne følge opp tiltakene arbeidsgruppen anbefalte i rapporten.
Svar
Kristin Halvorsen: Jeg viser til representant Øyvind Vaksdals spørsmål om på hvilken måte regjeringen har fulgt opp rapportens anbefalinger for å bekjempe antisemittiske og rasistiske holdninger. Representanten viser til min tidligere besvarelse avgitt i år om oppfølgingen av Eidsvågrapporten (Spørsmål 803, 04.02.11). I Meld. St.22 (2010-2011) Motivasjon -Mestring – Muligheter, henvises det til at det skal utvikles en helhetlig pedagogisk ressurs for skolens arbeid mot antisemittisme og rasisme med utgangspunkt i læreplanverket. Videre skal det lages et etterutdanningsopplegg for å forebygge antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Arbeidet med å bekjempe anti-semittisme, rasisme og udemokratiske holdninger skal også følge opp gjennom Eidsvågs gruppens rapport ”Det kan skje igjen”. Som en konkret oppfølging av Eidsvågrapporten, vil det før årsskiftet gå et oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet om utviklingen av et treårig kursopplegg med en total kostnadsramme på 6 millioner. Målgruppen vil være lærere, elever og skoleledere. Målet med kurstilbudet, er at deltagerne skal kunne utvikle kunnskap og arbeidsmåter som kan brukes i opplæringen for å forebygge antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger gjennom å styrke elevenes demokratisk beredskap og hele skolens demokratiske og inkluderende samhandling. Det konkrete kursopplegget vil utarbeides av Institutt for læreutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (ILS), Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) og Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) i fellesskap.
Stortinget. noStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: