Richard Goldstone og Jonas Gahr Støre

Halvannet år etter at den såkalte Goldstone-rapporten om partenes atferd under Gaza-krigen 2008-09 ble utarbeidet på oppdrag fra FNs Menneskerettsråd, har rapportens hovedforfatter, den sørafrikanske tidligere dommeren Richard Goldstone, trukket tilbake sentrale deler av sin anklage om at Israel med hensikt rammet sivile mål på Gaza-stripen, og dermed gjorde seg skyldig i krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og brudd på krigens lover.
Disse anklagene mot Israel har gjort enorm skade på Israels internasjonale omdømme, – skade som for en stor dels vedkommende vil være ureparerbar fordi Goldstones tilbakekallelser av sine falske anklager av politiske grunner ikke vil bli akseptert som gyldige av Israels mest fanatiske fiender.  Israel har imidlertid tatt initiativ overfor FN for å få Goldstone-rapporten kjent død og maktesløs.
Richard Goldstone og hans FN-gruppe var imidlertid ikke alene om å reise disse ondskapsfulle anklagene mot Israel.  Også den norske utenriksminister Jonas Gahr Støre formidlet anklager av samme kaliber mot Israel, især da han besøkte Gaza-stripen i februar 2009, altså lenge før Goldstone-rapporten.
Da reiste den norske utenriksministeren anklager om israelske brudd på folkeretten som har likhetstrekk med de anklagene om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som representanter for Det tredje rike ble dømt for av krigsforbryterdomstolen i Nürnberg etter Den annen verdenskrig.  Et resymé av Gahr Støres beskyldninger ble gjengitt av nettavisen ABC-nyheter  den 27. februar 2009.
Senter mot antisemittisme, SMA, har derfor sendt utenriksministeren et brev hvor vi spør om også han nå vil anerkjenne gyldigheten av de grundige undersøkelsene av Goldstones anklager som er utført av israelske myndigheter og som tilbakeviser anklagene og, i likhet med Richard Goldstone, trekke tilbake sine udokumenterte beskyldninger mot Israel for brudd på folkeretten.  Vi spør også utenriksministeren om han vil medvirke til å få Goldstone-rapporten trukket tilbake i FN.
Nedenfor følger SMAs brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre:

Utenriksminister Jonas Gahr Støre,
Utenriksdepartementet,
Postboks 8114 Dep.,
N-0032 Oslo
Oslo 4. april 2011
Udokumenterte anklager mot Israel om brudd på folkeretten og krigens lover:
To spørsmål til utenriksminister Jonas Gahr Støre

I forbindelse med at den sørafrikanske dommeren Richard Goldstone i en kronikk i The Washington Post 1. april, har gått i rette med innhold i den såkalte Goldstone-rapporten som ble utarbeidet av en gruppe under hans ledelse, oppnevnt av FNs Menneskerettsråd i 2009, reiser det seg en rekke spørsmål knyttet til denne rapportens status og til vederheftigheten av de meget alvorlige anklager mot Israels myndigheter som er blitt fremsatt i denne rapporten og behandlet i flere FN-organer, inkludert FNs Menneskerettsråd og Hovedforsamling.
Richard Goldstone sier i sin kronikk bl.a. at ”Vi vet mye mer i dag om hva som skjedde i Gaza-krigen i 2008-09 enn vi gjorde da jeg ledet den granskningsgruppen som ble oppnevnt av FNs Menneskerettsråd, og som utga det som er blitt kjent som Goldstone-rapporten.  Dersom jeg den gang hadde visst hva jeg vet nå, ville Goldstone-rapporten ha blitt et annerledes dokument.”
Blant de mest alvorlige og skadelige anklager som rettes mot Israel i Goldstone-rapporten finner vi påstander om den israelske stats og israelske militæres atferd rettet mot det sivile samfunn og sivile personer på Gaza-stripen som, dersom de hadde vært sanne, klart kunne karakteriseres som brudd på folkeretten, brudd på krigens lover og forbrytelser mot menneskeheten.  
Omfattende undersøkelser fra israelsk side som er tilgjengelige for Utenriksdepartementet, gjendriver på en overbevisende måte disse påstandene og slår fast at den israelske forsvarskrig mot angrepshandlinger fra Gaza-stripen i 2008-09, ble gjennomført på en militært og folkerettslig sett forbilledlig måte som tåler sammenlikning med en hvilken som helst væpnet aksjon gjennomført i regi av NATO.
Når nå Goldstone-rapportens ansvarlige hovedforfatter offentlig trekker tilbake usanne og skadelige påstander om israelske lovbrudd, reiser spørsmålet seg om de konsekvenser dette må få for rapportens status og videre behandling. 
Vårt første spørsmål til Utenriksministeren er derfor om Norge nå, ettersom Richard Goldstone selv har erklært sentrale deler av rapportens konklusjoner som feilaktige og grunnløse, gjennom initiativ i FN vil medvirke til at Goldstone-rapporten trekkes tilbake og dens usanne anklager mot Israel blir mortifisert både i FNs Menneskerettsråd hvor Norge er medlem og i andre fora hvor den har vært fremlagt?
I denne sammenheng vil vi også gjerne komme tilbake til utsagn som utenriksministeren selv ga til norsk presse i forbindelse med sitt besøk i Gaza i februar 2009.  Slik det er referert av nettavisen ABC-nyheter den 27. februar 2009, hevder også utenriksministeren bl.a. at «Israels systematiske ødeleggelser av sivile mål på Gazastripen framstår som klare brudd på folkeretten.»  Denne alvorlige påstanden presiseres i oppslaget som:

  • systematiske ødeleggelser av sivile mål
  • at det lille som er av industri er målrettet ødelagt
  • at den amerikanske skolen ble bombet flatt
  • at de omfattende ødeleggelsene av fabrikker, drivhus og avlinger vitner om en systematisk strategi fra Israels side
  • at den israelske hæren har ønsket å etterlate et veldig klart budskap til befolkningen
  • at dette er et militært svar som går langt ut over å ramme militær infrastruktur

Disse påstandene ble fremsatt lenge før Goldstone-rapporten ble forfattet, og har ingen kildehenvisninger utover utenriksministerens egne observasjoner etter at krigen var avsluttet. 
I sitt innhold er imidlertid disse påstandene ikke mindre alvorlige og skadelige for Israels omdømme enn påstandene i Goldstone-rapporten som Richard Goldstone nå selv tar avstand fra.  Vi konstaterer at også utenriksminister Gahr Støre her anklager Israel, ikke bare for uspesifiserte «klare brudd på folkeretten,» men han detaljerer de påståtte israelske handlinger på en slik måte at de også fremstår som brudd på krigens lover og forbrytelser mot menneskeheten.  Dette er anklager som prinsipielt ikke skiller seg særlig fra anklager som ble reist mot representanter for Det tredje rike under rettsprosessene i Nürnberg.
Vårt annet spørsmål til utenriksministeren er derfor om også han, i likhet med Richard Goldstone, nå vil trekke tilbake sine egne alvorlige anklager mot Israel som referert ovenfor?
Med vennlig hilsen, 
Senter mot antisemittisme (SMA)
dr. Michal Rachel Suissa, lederStøtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: