Pressemelding: Kirkeledere på "Jul-jøde-juling" i regi av Kirkens Nødhjelp

Julen er tiden da jødenes fiender tradisjonelt våkner til live. Det er den tiden da både sekulære og religiøse antijødiske krefter prøver å misbruke religiøse følelser i den norske grasrota for å sverte jødene. I nærmere 1900 år har jødene blitt anklaget for det meste. Angrepene fortsetter også i adventstiden 2004. Følgende artikkel i avisen Vårt Land er en av de mest graverende som har blitt servert det norske folk for å skape «den riktige» julestemning like før jul.
Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) (nå SMA) er dypt bekymret for konsekvensene av en slik planlagt og konsentrert «studietur» som gir inntrykk av å bringe objektive observasjoner. Vi ber derfor enhver person som ønsker å demme opp mot jødehatet å sørge for at adventstiden ikke lenger blir misbrukt til angrep på jødene.
Det er all grunn til å stille spørsmål ved det faktum at vi bruker hundrevis av millioner av skattebetalernes kroner til å støtte organisasjoner som hjelper jødenes fiender, men som ikke klaget da PLO, med hjelp fra Syria, myrdet 100.000 kristne i Libanon i 1974-1982, og da 106.000 kristne kvinner ble voldtatt av PLO i samme periode. Hvor var Kirkens ledere da?
Hvorfor våkner de årvisst når julen nærmer seg og angriper jødene fordi de forsvarer seg mot muslimsk terrorisme? Kirkeledernes valg av tidspunkt for et slikt angrep er også i år mildest talt påfallende. Hvorfor tier disse kirkelederne om muslimenes uopphørlige drap på jøder og kristne?
Det nye kirkeåret bør bli preget av fred og sannhet – ikke av antijødisk propaganda. For å bygge bro mellom jøder og kristne, må også jødene få lov til å forsvare seg mot terroristangrep for å overleve. 1900 år med antijødisk propaganda, myrderier og brenning av jøder og deres skrifter, er mer enn nok. NIS trenger din hjelp for å bekjempe dagens latente jødehat som er kamuflert som «objektiv kritikk av Israel». Månedene november-desember er bestandig de mest travle perioder NIS har. Kampen mot jødehatet er ikke bare for å hjelpe jødene, men også for å vise at noen står solidarisk sammen med dem i denne kampen.
Vennligst skriv leserinnlegg til aviser og send korte klagebrev til de organisasjoner som omtales her.
På forhånd takk, Dr. Rachel Suissa
——————————————————————————–
[KOM: ] er vår kommentar og var ikke en del av den originale artikkelen.
Opphevet tekst forekommer ikke i originalen, untatt i overskriftene.
——————————————————————————–
Kirkeledere rystet over Israel
Vårt Land 13.12.2004
En gruppe norske kirkeledere er rystet over forholdene palestinerne lever under på Vestbredden og i Gaza. De mener det handler om systematisk israelsk undertrykkelse.
Geir Ove Fonn, Vestbredden/Gaza
[email protected]
Reaksjonene kommer etter en nesten ukelang rundreise blant palestinere i de okkuperte områdene på Vestbredden og i Gaza, i regi av Kirkens Nødhjelp .
– Det som gjør meg mest indignert, er å se hvordan israelske myndigheter har utviklet et system som setter så skarpe skiller mellom folkegruppene. Palestinerne ekskluderes systematisk fra en rekke samfunnsgoder, sier generalsekretær Ørnulf Steen i Norges kristne råd
Kirkelederne har møtt vanlige palestinere, kirkeledere og representanter for frivillige organisasjoner. Flere møter måtte utsettes og forkortes på grunn av omfattende israelske sikkerhetskontroller.
– Israel har en legitim rett til å forsvare seg, men vi har sett mange eksempler på at sikkerhetstiltakene fungerer som ren trakassering. Folk hindres i å komme til jobb, til skole og til sine olivenlunder. Den israelske politikken fungerer som en kvelning av det palestinske samfunnet, sier Hallvard Hagelia, førsteamanuensis ved Ansgarskolen og medlem i Teologisk samtaleforum.
Også deltakerne fra den tradisjonelt svært israelsvennlige pinsebevegelsen er rystet over det de betegner som undertrykking av palestinerne:
– Det er forferdelig sårt å oppleve hvordan et helt folk blir sperret inne og utelukket fra verden rundt seg. Jeg unner jødene sitt eget land, men denne konflikten har de håndtert på en feil måte, sier Marit Landrø i pinsebevegelsen.
Seniorrådgiver Jorunn Kapstad i Kirkens Nødhjelp  håper rundreisen på Vestbredden og i Gaza vil gi økt kunnskap om palestinernes situasjon blant sentrale personer i det økumeniske kirkelandskapet. KN tok initiativ til turen sammen med Norges kristne råd.
– Vi prøver å være stemme for de svakeste. Når menneskeretter brytes, så må vi våge å si fra. Det som skjer med palestinerne er så dramatisk at norske kristenledere er nødt til å gripe fatt i det, sier Kapstad.
Kapstad har vært en rekke ganger i Israel og de okkuperte områdene de siste årene. Hun opplever forholdene for palestinerne som verre for hvert besøk. Samtidig er hun glad for at forståelsen for palestinernes sak er blitt langt bedre i Kristen-Norge de siste årene.
Helge Aarseth, nestleder i Mellomkirkelig råd og Norges representant i rådet til Det Lutherske Verdensforbund (LVF):
Jeg var forberedt på vanskelige forhold for palestinerne, men er likevel blitt rystet av det jeg har sett. Vi skal ikke underslå overgrep fra palestinsk side, men Israels svar står ikke i noe rimelig forhold.
Ødeleggelsene i palestinske områder har gjort sterkt inntrykk, ikke minst i Gaza. Hus er rasert til det ugjenkjennelige. Familier er gjort hjemløse, de er ydmyket og gjort rettsløse.
Som far til tre voksne gutter berører det meg å se de unge israelske soldatene som nødvendigvis må bygge opp et sterkt fiendebilde for å rettferdiggjøre et så ekstremt regime for vakthold.
Det har gjort inntrykk å møte palestinere som til tross for det de opplever, ikke er villig til å la seg styre av hat, og som erkjenner sitt eget ansvar for å forme sin framtid.
Gun-Bjørg Wisløff, distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp  i Follo, tidligere leder i Norges KFUK/M:
Jeg er bekymret for de unge som skal være Israels og palestinernes framtid. For soldatene som må gjøre okkupantens jobb, og for palestinsk ungdom som fratas så mye verdighet og så mange muligheter.
Sikkerhetstiltakene vi har opplevd er kolossalt skremmende. Etter mitt skjønn er de i mange tilfelle helt unødvendige. De har mer karakter av maktdemonstrasjon.
Forholdene for palestinerne er mye verre enn jeg hadde trodd. Det er en veldig fattigdom, med store hindringer i dagliglivet. Palestinerne utsettes for frykt og ydmykelse, de fratas verdighet og møtes med grunnleggende mangel på respekt. Israel virker så overlegne at palestinernes kamp for egen stat i realiteten synes nedkjempet.
Frank Matre, pastor i pinsemenigheten i Tønsberg, medlem i representantskapet i Kirkens Nødhjelp 
Forholdene for palestinerne er langt verre enn jeg hadde tenkt. Israels håndtering av problemene synes jeg ikke er rettferdig og god, men også palestinerne har gjort store feil.
Tidligere har jeg hovedsakelig opplevd turistmålet Israel. Denne gang har det vært en sterk vekker å se den lidelse som finnes på palestinsk side. En slik behandling kan vi ikke akseptere. Som brubyggere må vi ta fatt i den urettferdighet som oppstår ut fra den sterke makt Israel har, der svært mange palestinere ikke har mulighet til å ta igjen på samme måte.
Samtidig tror jeg at Israel er en helt spesiell nasjon, utvalgt av Gud. Men palestinerne har levd så lenge i området at disse to folkene enten må ha hver sin stat, eller de må kunne bo som naboer i samme stat.
Hallvard Hagelia, førsteamanuensis ved Ansgarskolen og medlem i Teologisk samtaleforum:
Vi har fått se store negative konsekvenser av israelsk politikk. Jeg sitter spesielt igjen med bildet av en palestinsk kvinne som bor på feil side av sikkerhetsgjerdet i forhold til landsbyen sin, med de store problemene det påfører henne og barna.
[KOM: Trist at kirkeledere ikke bryr seg om muslimsk antijødisk terrorisme, som er årsaken til at sikkerhetsgjerdet er opprettet, men helst kritiserer jødenes forsvar mot terrorister. Les mer om antiterroristgjerdet ]
Ingen kan hindre Israel i å sette opp en mur, men i så fall må den settes midt på den grønne linjen fra 1967. Slik den går nå hindrer den palestinernes adgang til eget land. Men uansett plassering vil en mur øke distansen mellom folk og bidra til å forsterke fiendebildet.
Selv om Israel er i sin fulle rett til å sikre seg, virker sikkerhetstiltakene overdrevne og firkantede. Det er all grunn til å høre hva israelerne har å si, men ikke minst vi kristne må også lytte til palestinerne i denne konflikten.
Marit Landrø, leder for Synzygus som driver sjelesorg og veiledning rettet mot kristne ledere:
[KOM: Litt tidligere i artikkelen har Marit Landrø representert pinsebevegelsen]
Det er begått stor urett når det gjelder palestinernes land, særlig bruddet på 1967-grensen gjennom stadig utvidelse av bosettingene og muren. Jeg føler rett og slett vantro over muren. Atkomst til hospital for palestinere i Øst-Jerusalem har økt fra fem minutter til to og en halv time.
Jeg er spesielt berørt av møtet med jøder som har sett den uretten som gjøres mot palestinerne, og som står opp og kjemper for rettferdighet og forsoning.
Jeg ble daglig minnet om apartheidsystemet fra min misjonærtid i Sør-Afrika. Parallellene er klare. Jeg blir flau på mitt folks vegne, på samme måte som jeg ble flau av de hvites oppførsel i Sør-Afrika. Over at Guds folk, som har stått mitt hjerte så nær, i kampen for egen trygghet begår slike overgrep mot et folk de skulle leve side ved side med.
Marita Sørheim, prest og medlem i Mellomkirkelig råd:
Hovedinntrykket er en aggressivt ekspanderende israelsk stat på bekostning av palestinerne. Det er tungt bevæpnede soldater over alt, bosettinger utvides for å kontrollere palestinske områder – alt på en måte som gjør livet umulig for palestinerne.
Det er enorme forskjeller. Man kan bo i Israel uten å merke noe særlig til okkupasjonen. På den andre siden av grensen er man nærmest i et u-land herjet av krigshandlinger, utført av en enorm og aktiv okkupasjonsmakt. Det er ydmykelse og dehumanisering satt i system.
Jeg var ikke klar over at palestinernes livsvilkår så systematisk ødelegges. Derfor var det slående med hvilken tillit og åpenhet vi ble møtt av palestinere som lider under dette trykket.
Ørnulf Steen, generalsekretær i Norges kristne råd :
Turen har styrket oppfatningen av at dette handler om en ulovlig okkupasjon av palestinsk område. Selv om det skjer overgrep fra begge sider, så er det en ubalanse der Israel som sterk krigsmakt er sine palestinske naboer langt, langt overlegne.
Folk i de okkuperte områdene er marginalisert, undertrykt og ekskludert. Selv om vi ikke snakket med et bredt utvalg av israelere, så ble dette negative bildet bekreftet av engasjerte israelske fredsforkjempere vi møtte.
En slik tur har betydning fordi det kan bidra til en viktig samtale i det kristne Norge. Som en økumenisk, bredt sammensatt gruppe har vi fått bryne forskjellige synspunkter mot hverandre. Derfor har det vært viktig selv å få se og høre hva som skjer.
——————————————————————————–
Noen nyttige addresser: Kirkens Nødhjelp, og dens oppdragsgivere:
Kirkens Nødhjelp:
Generalsekretær Atle Sommerfeldt
Sandakerveien 74,404 Oslo
Tel:22 09 27 42
Mob:91 75 51 12
E-post:[email protected] Den Norske Kirke :
Postboks 5913,Majorstuen
0308 Oslo
Tel.23 36 90 30
Fax.22 60 76 06
Kontakt 
Frelsesarmeen:
Po.box 6866 St.Olavs plass,
0130 Oslo
Telefon:22 99 85 00
Fax:22 20 84 49
E-post: [email protected]
Det norske baptistsamfunn:
Michelets vei 62 c,1368 Stabekk
Generalsekretær Magnar Mæland
Tlf kontor Stabekk:67 10 3570
Tlf.:907 97 945
E-post: [email protected]
Pinsebevegelsen i Norge:
Kontakutvalget,Formann Roger Skaug
Tlf.22 37 01 01 (arb)/90918 340
Fetveien 1160,1903 Gan
E-post: [email protected]
Det Norske Misjonsforbund (DNM):
Chr.Krohgsgt.34,0186 OSLO
Telefon:23 32 57 50
Fax:23 32 57 60
E-post: [email protected]
Norges Samemisjon :
Kongens gate 14b,7011 TRONDHEIM
tlf:73 87 62 50
faks:73 87 62 60
E-post:[email protected]
Normisjon:
Postboks 9219,Grønland,
0134 Oslo
Tlf.23 30 10 00
Faks.23 30 10 01
E-post: [email protected]
Den indre sjømannsmisjon:
Havneg.31,9990 Båtsfjord
Tel:78 98 34 81
Faks:56 31 42 71
Den frie evangeliske forsamling:
Møllergt.40,0179 Oslo
Tel:2335 4750
Faks:2335 4751
KFUM/KFUK :
Generalsekretær Helga Haugland Byfuglien
Jobb tlf:22 99 15 12
Mobil:92 80 87 84
Epost:[email protected]
NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering):
Boks 9219 Grønland,0134 Oslo
Tlf:23 30 10 34
Faks:23 30 10 01
Mail:[email protected]
Metodistkirken:
Biskop Øystein Olsen
Postboks 2689 St.
Hanshaugen,0131 Oslo
Tlf.23 20 10 60
Faks 23 20 14 10.
E-post: [email protected]
Det NorskeMisjonsselskap:
Boks 226 Sentrum,4001 Stavanger
Tel:51516100
Faks:51516161
E-post:[email protected]
 
Den evangelisk lutherske frikirke:
Postboks 23 Bekkelagshøgda,
1109 Oslo
Tlf:22 74 86 00
Faks:22 74 86 01
E-post: [email protected]Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: