KrF og FrP om jødenes rett til selvforsvar

Artikkelen er under arbeid

 • Hva mener KrF og FrP om bistand til PLO/PA?
 • Hva mener KrF og FrP om Israels rett til å forsvare seg mot terrorisme?
 • Hvem er ofrene, hvem lider og hvem ignoreres?
 • Høglund svarer i Norge IDAG (19.2.2004)
 • Denne bistandsminister støtter helst terroristene enn deres jødiske ofre
   

   

   

   Arafat-skolebok. Teknologi-bok for 5-klasse, 2003 (side 40).
  Klikk for større bilde

 • Hva arabiske barn lærer på skolen: PA-teknologi-bok forteller at hele Israel må erobres
 • Bistandminister finansierer opplæring til hat og krig mot Israel. Elsa Skarbøvik er uenig
 • Stortinget, regjeringen og Israel

Kilde: Stortinget, Muntlig spørretime 2004-02-11
I et demokrati er det viktig å gi de folkevalgte en tilbakemelding, både direkte og via avisinnlegg. Vi finner det beklagelig at utviklingsminister Johnson finner det riktig å forsvare finansiering av PLOs organ PA i en tid da til og med arabiske ekstremister kritiserer PLO/PA for korrupsjon, opplæring for barnemartyrium, bruk av barn til terrorisme og undertrykkelse av både jøder, kristne og muslimer.
Husk at Israel er presset igjen og igjen fra alle de sider som ønsker å tilfredstille olje-sjeikenes krav, inkludert USA (USA sender toppdiplomater til Israel for å presse Sharon ). Vennligst bruk følgende kontaktadresser for å styrke demokratiet Norge og sikre en mer moralsk og balansert utenrikspolitikk:
Utenriksdepartementet
V/Utviklingsministeren, Statsråd Hilde Frafjord Johnsen
Pb. 8814 Dep.
0032 Oslo
22 24 95 88 (faks)
E-post: [email protected]
Stortinget
V/stortingsrepresentant Morten Høglund
Stortinget
0026 Oslo.


 
Kristelig folkeparti v/ Statsråd Hilde Frafjord Johnson:
«Til representantens orientering så var jeg kun hos de palestinske selvstyremyndighetene og ikke på den israelske siden eller hadde samtaler med israelske myndigheter. Det var primært et utviklingsrelatert besøk som fokuserte på konsekvensene av dagens kritiske situasjon for det palestinske folket og for myndighetene…
Regjeringens holdning til muren, som også representanten viste til, er helt klar: Den er i strid med folkeretten . Israel handler ikke i samsvar med FNs entydige krav om å reversere byggingen av muren. Det er ingen tvil om at dette ikke bare har konsekvenser for palestinerne, men det vanskeliggjør også en skjør forhandlingsprosess med sikte på en tostatsløsning.
Hvis jeg hadde et godt svar på representantens spørsmål, hadde jeg gitt ham det. Nå bygges det en mur, og en hel verden i FN-sammenheng, 144 stater tror jeg det var, har klart sagt at den er i strid med folkeretten. Vi ser og beklager at Israel ikke handler i samsvar med dette entydige kravet om å reversere byggingen, men hvordan vi skal bidra til at Israel handler i tråd med FNs resolusjoner, er det veldig vanskelig for meg å gi et svar på.»
(NIS kommenterer:

 • Statsråd Hilde Frafjord Johnson har vært meget aktiv i angrep på Israel (feks. og ) og forsvar av finansiering av PLO, via PAs «utdanningsbudsjett». Denne sammenheng bekymrer oss.
 • Statsråd Johnson forteller åpent at hun ikke brukte energi for å høre jødenes mening og brydde seg ikke om å få informasjon som Israel har om PLO/PA. Hvorfor det?
 • Statsråd Johnson hevder at Israels sikkerhetsgjerdet er «i strid med folkeretten».
  • Kan Statsråd Johnson begrunne denne påstand (Hvilken paragraf støtter påstanden)?
  • Har ikke Israel ett til å forsvare seg fra muslimsk-arabiske terrorister, i henhold til folkeretten?)
  • Les mer om antiterroristgjerdet
  • Statsråd Johnson vet at en tredjedel av FNs medlemsland er organisert i en muslimsk front som alltid er i mot Israel (, ). Andre støttespillere for araberne er de industrialiserte land som trenger arabisk olje (2/3 av Verdens oljereserve er arabisk). I tillegg kommer flere fattige land der arabernes penger har mye å si. Hvorfor støtter Statsråd Johnson diktaturenes misbruk av FNs demokratiske system og referer til FN som organisasjonen er rettferdig?

Fremskritspartiet v/stortingsrepresentant Morten Høglund:
«Jeg har et spørsmål til utviklingsministeren. Sikkerhetsgjerdet er dessverre et tydelig bevis på hvor vanskelig og fastlåst konflikten i Midtøsten er. I dag har statsråden snakket varmt og engasjert om lidelse og frustrasjon på palestinsk side. Hun nevnte ikke den lidelse og frustrasjon som er på israelsk side, men som er der like fullt.
Mindre hat og mer toleranse må være et mål i forholdet mellom israelere og palestinere. Likevel opplever vi dessverre at f.eks. nylig utgitte palestinske skolebøker oppfordrer til hellig krig, og gir et positivt bilde av selvmordsbombere. Norge gir betydelig bistand til palestinske myndigheter, inkludert støtte til skolevesenet. Er statsråden komfortabel med at norske bistandspenger finansierer et skolesystem som lærer barna at hat og intoleranse er akseptabelt, og at ikke-muslimer er mindreverdige mennesker?
Statsråd Hilde Frafjord Johnson (KrF): Jeg var på et utviklingsrelatert besøk, og det betyr at jeg så på bistandsprogrammene. Jeg hadde altså ikke et anliggende i tilknytning til fredsprosessen mellom Israel og Palestina, og således foranlediget det heller ikke et besøk hos israelske myndigheter. De er ikke en utviklingspartner for oss, selv om de mottar bistand fra andre.
Så til spørsmålet: Det er slik at utdanningssystemet på palestinsk side har fått betydelig norsk støtte over tid. Jeg besøkte selv en skole, med hovedsakelig jenter som gikk fra 1. til 10. klasse, og fikk med selvsyn se hvordan norsk bistand faktisk bidrar til å gi elever lærdom, kunnskap og skolegang, og ikke minst for kvinner er det meget viktig. Det er altså slik at vi i vår bistand til utviklingsprogrammet støtter bygging av skoler og klasserom, vi er ikke inne med støtte til lærebøker, som representanten sikter til. Jeg tror jeg har svart på dette spørsmålet veldig mange ganger i Stortinget, og jeg tror vi også har vist til at det er en god del feilinformasjon som spres om innholdet i disse lærebøkene. Den feilinformasjonen har jeg ikke tid til å gå i detalj på i dette korte svaret, men dette har vi altså kommet med svar på til Stortinget en rekke ganger. Altså: Det er slik at vi ikke støtter lærebøker og læremateriell, men vi bygger skoler, klasser og må bidra til finansiering av utdanningssystemet. Det er meget påkrevd, og er en meget god bistand, og jeg har selv nå vært vitne til det.
(NIS kommenterer:

 • Norske penger kommer inn til samme kasse som også finansierer terrorisme og opplæring til jødehat fra første skoleår. Det er umulig å vite hvilke penger som går til hva: Til fred eller til terrorisme og krig. Vi har mange bevis på at PLO bruker midler i strid med forskriftene fra norsk side. Korrupsjon og vold i PLO/PA er et velkjent problem som kritiseres også av EU og arabere som vanligvis støtter PLO/PA . Det er derfor forbausende at Utviklingsminister ikke kan se noen fare for at bistandmidlene kan bli benyttet i strid med forutsetninger som er fastsatt fra norsk side.
 • Hvorfor er Statsråd Johnson så sikker på at norske penger blir behandlet på en diskriminerende positiv måte, og ikke blir brukt til terrorisme og jødehat (slik andre penger blir brukt)?
 • Statsråd Johnson fraskriver Norge ansvar for bistand til et system som myrder jøder. Mener Johnson også at de som investerte penger i Tysklands økonomi i nazistiden ikke hadde en del ansvar i forbindelse med Holocaust? Forresten, veien fra Auschwitz til Ramallah går igjennom Hitlers bok Mein Kampf, som PLO/PA trykker og distribuerer . En lignende bok som sammenligner jøder med nazister og fornekter Holocaust ble forfattet av tidligere «Statsminister» Abu Mazen (som Statsminister Bondevik (KrF) inviterte til Norge, Stortinget og til Kongen ).

Morten Høglund (FrP): Det gjøres sikkert mye godt i de palestinske skolene, det er ingen i tvil om. Skolebøker utgitt i 2003 har et innhold som i aller høyeste grad ikke er tolerant, og det er ikke noe som jeg føler at vi som nasjon kan stille oss bak. Det er riktig at det tidligere ble gjort positive endringer i de palestinske skolebøkene, men det virker nå som om man er tilbake på et galt spor igjen. At man fra norsk side ikke direkte finansierer skolebøker, men andre deler av skolevesenet, fratar vel ikke Norge et ansvar for den undervisningen som totalt gis? Er ikke dette et spørsmål som man bør ta opp med de palestinske myndighetene, for å sikre at skolebarna i de palestinske områdene, så vel som andre steder selvfølgelig – men her er det Norge som finansierer dette – kan læres opp til toleranse, slik at det blir mulig å gi et bedre grunnlag for fred i fremtiden?
Statsråd Hilde Frafjord Johnson (KrF): Jeg er helt enig i betydningen av at barn og unge får undervisning som er forankret i at menneskeverdet er likt for alle. Jeg tror en del av det vi ser på bakken i de palestinske områdene nå, ikke bidrar til en slik forståelse på palestinsk side, slik at begge parter har et meget viktig ansvar for å sikre at vi kommuniserer at alle har like stor verdi, enten det dreier seg om jøder eller palestinere.
Når det så gjelder konkret lærebøkene, har jeg også sagt at vi har svart Stortinget flere ganger på dette. Det er veldig mye feilinformasjon som spres om dette spørsmålet. Vi har anledning til å komme tilbake til representanten Morten Høglund med den informasjon vi sitter med. Jeg har ikke kjennskap til at det er nye revisjoner på gang eller nye endringer, som han viser til, og det får vi da eventuelt heller komme tilbake til. Men jeg gjentar at den bistanden vi gir til de palestinske områdene her, er meget god.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: