Jul-jøde-juling: Glassengler og KKV

Korrespondanse mellom NIS (SMA) og Kirkelig Kulturverksted følger (siste brev øverst):
Adresser:
Hovedside 
Julebutikken 
«Finn veien Engel»: Årets konserter . Årets konserter er ikke overraskende gjennomført i sammarbeid med Kirkens Nødhjelp 
E-post: Erik Hillestad, daglig leder: [email protected]

Hvilket budskap bringer englene om jødene?

NIS’ andre brev til KKV
Kirkelig Kulturverksted v/ daglig leder Erik Hillestad
Hausmannsgate 14
Postboks 4684 Sofienberg
0506 Oslo
med gjenpart til Bispemøtet og
Forbrukerombudet til orientering og videre behandling.
Tomter 22. desember 2004 / 10 Tevet 57654
Glassengler fra Betlehem til Jul, og det dårlig skjulte budskapet om jødene
 
Hvilket budskap bringer englene om jødene?
Klikk på bildet for et større bilde
Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) er meget betenkt over svaret De har gitt oss (vedl.) på vegne av Kirkelig Kulturverksted (KKV). Svaret stadfester at KKV bruker glassenglene for å formidle et politisk budskap som presenterer jødene i Israel på en negativ måte. Vi ser det som meget alvorlig at KKV ennå følger antijødiske kirketradisjoner og forbinder det gode budskapet i kristendommen med negative tanker om jødene. Englene fra Jesu fødeby bør ikke fortelle at jødene, i motsetning til alle andre, er destruktive, spesielt ikke i juletiden, – da får julebudskapet en tilleggsdimensjon som er historisk og velkjent. Dette tilleggsbudskapet har hatt en lei tendens til å dukke opp fra kirkelig hold nettopp i juletiden.
KKV manipulerer etter vårt syn informasjonen om «ødeleggelsen i Betlehem», både i form av hva som fortelles og av hva som forties. KKV fortier at Betlehem, som før var en hovedsakelig kristen by, har blitt islamisert av PLO/PA ved at de fleste kristne innbyggerne har blitt drevet bort, og fortier at kampene i byen startet med uprovoserte og planlagte angrep fra arabiske terrorister, som har terrorisert både jøder, kristne og muslimer i lang tid. KKV fortier at Fødselskirken ble kapret av muslimske terrorister, og at skjendingen og ødeleggelsen ble iverksatt av PLO/PA – og ikke av israelske jøder. Inntrykket som KKV gir er at ødeleggelsen («…invasjon og gatekamper i Betlehem») bare kan forstås som umotivert jødisk voldelig invasjon. At de gjenværende kristne i Betlehem i stadig sterkere grad lever og oppfører seg som gisler, fortelles ikke av KKV.
KKV har i svarbrevet vist at institusjonens ledelse ikke har tillit til jødenes troverdighet og de virkelige årsakene til at Al Aqsa-intifadaen i så sterk grad rammet nettopp Bethlehem. Derimot viser KKV full tillitt til antijødiske historier og PLOs propaganda, som KKV helt ukritisk formidler videre, og utnytter kommersielt for egen økonomisk vinning. Dette etterlater liten tvil om at KKV er seg fullt bevisst at det også i kristne miljøer hvor KKV finner sine kunder, ennå ligger latente antisemittiske holdninger, som ved hjelp av mediepropaganda og infam markedsføring kan vekkes til live og nyttiggjøres i forretningsmessig øyemed:
«Vedr. omtalen vår av glassenglene forholder vi oss til det som blir fortalt oss av byens innbyggere: «These art pieces are made out of glass, fragments of broken bottles thrown away or glass destroyed during the Israeli invasion of Bethlehem. Human hands pick them from among the rubble then assemble them together by some of the poorest of the poor in the Bethlehem region at the IBC art workshops». (IBC er «International Center of Bethlehem»).
Dette er opplysningene vi har fått av produsentene, som vi ikke ser noen grunn til å betvile riktigheten av».
Våre undersøkelser hos produsenten i Bethlehem bekrefter at KKVs salgsargument er forfalsket. Bedriften innledet produksjonen av disse glassproduktene mot slutten av 90-årene, basert på bistandsprosjekter fra europeiske organisasjoner og myndigheter. Produksjonen er faglig profesjonelt gjennomført med bruk av egenproduserte råvarer. Intet av den varekolleksjonen som kan beskues på bedriftens nettside, og som KKV formidler i Norge, er kommet i stand på en slik måte som KKV forteller sine kunder. KKV er derfor i sin annonse overtrådt på kant med Markedsføringsloven ved å utgi villedende reklame. Etter vår oppfatning kommer KKV også farlig nær brudd på Straffelovens § 135a, rasismeparagrafen, med sin bruk av religiøse symboler og virkemidler. Vi og mange andre som har innsikt i konflikten ser med letthet at KKV med sin reklametekst undergraver arbeidet med å stanse og motvirke religiøst og politisk basert oppvigleri, som var en viktig del av Oslo-avtalene, og som fredsprosessen var avhengig av. Til Deres orientering gjengir vi den relevante norske lovbestemmelsen:
«Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse, herunder ved bruk av symboler, som framsettes offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Tilsvarende gjelder slike krenkelser overfor en person eller en gruppe på grunn av deres homofile legning, leveform eller orientering.
På samme måte straffes den som tilskynder eller på annen måte medvirker til en handling som nevnt i første ledd.»
 
Vi oppfordrer KKV til å reflektere nærmere over sin reklame i lys av denne lovbestemmelsen.
 
Juleengel fra KKV
NIS har tidligere kontaktet The International Center of Bethlehem (ICB), som avkreftet historien om at glassenglene produseres fra resultater av kamper mot israelske styrker, – en versjon som mer sannsynlig ble oppspunnet senere av kommersielle og politiske årsaker og som brukes av Kirkens Kulturverksted i salgsøyemed. En seriøs produsent som ICB trenger og bruker selvfølgelig stabile, pålitelige og kvalitetskontrollerte leverandører av råmaterialer, og bekrefter igjen at bedriften selv produserer og farger resirkulert glass. Glassenglene kan derfor ikke på noen måte fremstilles som om de var «suvenirer» fra «gatekamper».
Perspektiv: Juletid og jødehat
I mange hundre år har kirkeledere spredt eller fyrt opp under antijødiske følelser. En periode som tradisjonelt har vært preget av økt antijødisk aktivitet fra Kirkens side er perioden som kommer like før den viktige kristne høytiden Jul. Typisk nok finner vi også i dagens Norge liknende aktivitet i månedene november- desember blant organisasjoner som er tilknyttet Den norske kirke.
Juletiden 2004 er intet unntak I likhet med KKV har også Norges kristne råd (NKR), det nasjonale økumeniske kirkeråd i Norge, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp begynt å spre sitt negative budskap om jødene, denne gang i form av et hefte med tittelen «Rettferdig fred». I dette heftet tar Den norske kirke aktivt standpunkt ved hjelp av fortielser, fordreininger og direkte usannheter, og velger side mot jødene en blodig overlevelseskrig som de har utkjempet uavbrutt i 120 år. Denne kampanjen fra Kirkens ytre organer kan for folk flest lett oppfattes som at Den norske kirke aktivt har vendt seg mot jødene og nå støtter dem som planlegger å fullføre det neste Holocaust, og bruker stedfortredere i formidlingen av budskapet. Salgsreklamen fra KKV føyer seg inn i dette bildet.
I juletiden 2002 markedsførte NKR glassengler fra Betlehem, på en måte som også fyrte opp under tradisjonelt jødehat. NIS konfronterte NKR med fakta og den antijødiske englekampanjen døde stille hen.
NIS understreker at vi bare påtaler det antijødiske tilleggsinnholdet i «englekampanjen» fra KKV (Det kirkelige bonusbudskap). Derimot er vi meget positive til økt salg av de samme glassenglene og andre håndverksprodukter, som produseres av den kristne minoriteten i Betlehem. De strever, i likhet med jødene (som allerede er utryddet i Betlehem), mot sterke odds for å overleve i en by som i stor grad er ødelagt av PLOs intifada. Vi beklager de vanskeligheter de kristne i Betlehem har blitt påført av PLOs intifada, og spesielt de angivelige skader den aktuelle bedriften ble påført under kampene, men ansvaret for dette kan ikke tilskrives jødene.
Derfor oppfordrer NIS alle nordmenn til å skaffe seg glassengler (og andre kunstgjenstander) uten KKVs usanne og ondskapsfulle julebudskap om jødene.
Med vennlig hilsen og ønske om en fredelig Jul,
For Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS)
Erez Uriely, leder
Kopi m/vedlegg:
Bispemøtet
Rådhusgata 1-3,
Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.
T 23 08 13 90 Faks 23 08 13 81
E-post: mailto:[email protected]
Forbrukerombudet
Postboks 4597 Nydalen,
0404 Oslo
E-post: [email protected]

Svaret NIS fikk fra KKV (e-post)

At 11:28 09.12.2004 +0100, you wrote: 
Juleengler fra KKV
Erez Uriely,
Takk for innholdsrikt brev angående glassengler fra Betlehem.
Undertegnede har stor sympati med arbeidet mot alle former for antisemittisme. I denne sammenheng er det viktig å huske på at både arabere og jøder er semittiske folk, så begrepet er litt vanskelig å bruke i forhold til konflikten i Israel og Palestina. Denne konflikten har etter min mening ingenting med «jødehat» å gjøre. Det dreier seg om en konflikt hvor man kan ha ulik oppfatning om territorialforhold og rettigheter til land og i hvilken grad man mener at staten Israel er i sin rett eller ikke når de f.eks. bygger sine bosettinger på Vestbredden. Undertegnede har en oppfatning om dette, men i forhold til glassenglene er ikke det interessant. Her forholder vi oss til at det har vært invasjon og gatekamper i Betlehem, og under disse begivenhetene ble det ødelagt mye. Jeg har selv sett det, fordi jeg var i Betlehem og så hvordan byen ble bygget opp i tiden fram mot årtusenskiftet og jeg har vært der etterpå og sett hvordan mye av dette nå er ødelagt igjen. Jeg har også sett hvordan byen har blitt fratatt mye av det håp befolkningen hadde fram til sommeren 2000.
Vedr. omtalen vår av glassenglene forholder oss til det som blir fortalt oss av byens innbyggere: «These art pieces are made out of glass, fragments of broken bottles thrown away or glass destroyed during the Israeli invasion of Betlehem. Human hands pick them from among the rubble then assemble them together by some of the poorest of the poor in the Bethlehem region at the IBC art workshops». (IBC er «International Center of Bethlehem»).
Dette er opplysningene vi har fått av produsentene, som vi ikke ser noen grunn til å betvile riktigheten av.
I annonsen kunne vi gjerne sagt «den israelske invasjonen» i stedet for «gatekamper», men har valgt en formulering som kanskje i noe større grad uttrykker at begge sider er handlende i konflikten.
Forøvrig er jeg glad for at Norsk Israelsenter også er opptatt av de kristne mineoritetene i Det Hellige Land. Dette spørsmålet opptar meg sterkt.
For Kirkelig Kulturverksted
Erik Hillestad
Daglig leder

NIS’ første brev til KKV

Kirkelig Kulturverksted
Hausmannsgate 14
Postboks 4684 Sofienberg
0506 Oslo
 07.12.2004
Glassengler «laget av glasskår fra gatekampene i Betlehem»?
 
 
Hvilket budskap bringer englene om jødene?
Klikk på bildet for et større bilde
Vi viser til en annonse i avisen Vårt Land 4.12.2004, der Kirkelig Kulturverksted (KKV) annonserer: «Kjøp en engel fra Betlehem til jul», og til en telefonsamtale med en av deres medarbeidere. Teksten i annonsen forteller bl.a. følgende: «Vi selger vakre, små engler laget at knust glass fra Betlehems gatekamper»
At 11:28 09.12.2004 +0100, you wrote:
Vi ber om at en representant for KKV tar seg tid til å kontakte oss for å diskutere en del elementer i annonsen som vi er redd kan bidra til å øke jødehatet og bli en drivkraft i fremtidige angrep på jøder. Vi mener dette fordi et skjult budskap har sneket seg inn i et ellers positivt foretak.
Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS) støtter også den kristne minoriteten i Betlehem og ellers i Judea, Samaria og Gaza, og vi er meget positive til annonsering av produkter som de produserer. I 2002 markedsførte Norges Kristne Råd lignende glassengler  som ble laget på samme måte som de KKV annonserer for nå. I 2002 undersøkte vi saken nærmere og oppdaget at det skjulte budskapet (inkludert de «pikante» detaljer om «knust glass fra Betlehems gatekamper»), ikke stammet fra kristne produsenter i Betlehem, men sannsynligvis fra Den norske Kirke, representert ved Norges Kristne Råd.
Bakgrunn og forklaring på hvorfor vi er kritiske til teksten og det skjulte budskapet som følger glassenglene:
I den lange historien som jøder og kristne har felles, har jødene blitt forfulgt, torturert og drept bare fordi de var jøder. Det er dessverre et faktum at jødehat i Norge har lange og sterke tradisjoner. Det er ikke mange land i verden som så på jødesaken som så viktig at den fikk en fremtredende plass i landets grunnlov, slik den i 1814 ble utformet i paragraf 2. Jødehatet i Norge er på fremmarsj igjen. De siste 30 årene med intens mediekrig mot jødene har skapt en så sterk antijødisk atmosfære i Norge, at vi er redd for at budskapet som følger glassenglene vil bidra til å øke jødehatet. Det er dessverre slik at juletiden i Norge er den tid da norske jøder leser aviser med angst, både på grunn av antijødiske karikaturer og giftige artikler, som er rettet mot jødene i Israel, jødenes stat.
KKV forteller at «Vi selger vakre, små engler laget av knust glass fra Betlehems gatekamper». Farget glass er stort sett ikke å finne i Betlehem og andre arabiske byer. Unntaket er kirkevinduer. Stedsbeskrivelsen kan kun referere seg til området rundt Fødselskirken, der tungt bevæpnete muslimsk-arabiske terrorister 2. april 2002 overtok kirken og tok prestene og andre ansatte som gisler. Glassbitene er ikke et resultat av jødisk ild, men av muslimsk vold, mens beskrivelsen gir inntrykk av det førstnevnte. I telefonsamtale (7.12.2004) sa én av KKVs medarbeidere at råmaterialet for produksjon av glassengler også stammer fra flasker. Også dette gir et galt inntrykk, siden farget glass er mye lettere å finne i søppelhaugene i disse områdene. Betlehems beboere kaster søppel alle steder, og ikke bare i de områdene der «gatekampene» foregikk. KKV kan umulig tro at noen virkelig har plukket glasskår der.
Det skjulte budskapet kommer frem ved at kjøperen, særlig barn, forbinder de positive glassenglene og julegavene med det negative budskapet om «gatekamper», som nordmenn flest forbinder med de israelske soldater, dvs med jødene.
Jøder kan dessverre ikke leve i Betlehem i dag, og det er derfor klart at de velmenende personer som skaper englene ikke er jøder. Men hvem representerer da de som deltok i «gatekampene»? Teksten refererer ikke direkte til jødene, men «gatekampene» vil nok mange likevel forbinde med jøder også denne julen. Kirken har i flere hundre år forkynt at jødene er destruktive i sin legning. Kristelige organisasjoner bør derfor være ekstra varsomme med slike beskrivelser. Før desember 1995, da PLO/PA overtok Betlehem og dens kirker, var ca. 80% av innbyggerne i byen kristne. I dag er ca. 80% av innbyggerne muslimer. Det er ikke tilbake mange kristne i Betlehem som kan produsere glassengler. Denne desimeringen skjedde pga. den muslimske PLO/PAs voldelige inntog – ikke pga. jødene i Israel. Det var heller ikke jødene som skadet og vanæret Fødselskirken. Dét var det muslimske arabere som gjorde.
Glassenglene, håper vi, vil bli markedsført på en måte som støtter de få kristne som er igjen i Betlehem, før også de blir borte i likhet med alle ikke-arabisk/muslimske minoriteter i Midtøsten. Men dette må ikke skje samtidig som det gis et skjult budskap, om at jødene er årsak til ødeleggelsen i Betlehem.
NIS er ekstra bekymret fordi glassenglene kan prege barns forhold til jøder. Det skjulte budskapet om jødenes ondskap kan lett feste seg hos barn nettopp i julen, som barn har så store forventninger til. Betlehem er for barn byen der den gode Jesus ble født, og opphavet til at de får gaver. Vi ber derfor KKV om å sikre at eventuelle flere glassengler som KKV importerer til Norge, vil bli markedsført på en måte som harmonerer med det gode budskapet som de kristne fikk fra Betlehem: Å skape fred på jord.
Vi vil gjerne hindre at slike feilopplysninger fra det kirkelige miljøet skal gjentas, og derfor ber vi KKV om å kontakte oss snarest mulig for å drøfte saken.
Med vennlig hilsen
Erez Uriely, leder for Norsk Israelsenter mot antisemittisme (NIS)Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: