Det Mosaiske Trossamfunn: Uberettiget kritikk mot SOS Rasisme

Artikkelen er under oppdatering
(Skrevet 16.11.04; publisert bl.a. i Aftenposten Aften 18.11.2004)
Rolf Kirschner er formann og forstander i Det Mosaiske Trossamfund  
[KOMMENTAR: NIS gjør oppmerksom på at DMT og NIS er faktisk enige om: 1) At flere Krystallnattarrengementeter har blitt til rasistiske og antijødiske arenaer, 2) At blant deltakerne i slike arrangementer finnes flere elementer som fremmer dagens antijudaisme kommer primært fra ytterliggående og voldelige venstreorienterte og muslimske miljøer. 3) Det jødiske falt borte sammen med jødene som deltakere, mens kampen mot jødene ønskes velkommen inn i arrangementene. 4) Jødene deltar ikke pga. deltakernes holdning og aktivitet. Det er trist at DMTs frykt for å bli «infisert» av Israel-hatet får noen av dem til å «ofre» jøder og jødevenner som ikke er redd å bære jødiske tegn i åpen gate.]
Det Mosaiske Trossamfund i Oslo (DMT) registrer at det har utviklet seg en debatt i media, i bakkant av at en gruppe mennesker ble stanset av politiet i forbindelse med SOS Rasisme sin demonstrasjon til minne om Krystallnatten den 9. november. I den anledning er det fremmet beskyldninger mot SOS Rasisme som vi ønsker å kommentere:

   

Det israelske flagget består av to symboler. Davidsstjernen er signaturen til Kong David, som signerte med bokstaven DALET (opphavet til den greske DELTA) to ganger: En opp og en ned. Stripene i Israels flagg gjengir stripene på jødenes bønnesjal, Talit. Les mer Det medfører ikke på noen måte riktighet at DMT som trossamfunn, eller jøder som enkeltpersoner, var uønsket i forbindelse med demonstrasjonen. Vi beklager derfor sterkt at det er fremmet slike påstander fra flere hold. Det er for oss også helt ukjent at jødiske symboler, som Davidsstjernen, skal ha vært uønsket i samme forbindelse. Det vi ble gjort kjent med, og som vi fra vår side mener var en helt riktig avgjørelse, var at man ville forby nasjonsflagg i demonstrasjonen. Så vidt vi kjenner til, ble dette gjort for å hindre at markeringen utartet til en demonstrasjon knyttet opp mot Midtøsten-konflikten eller krigen i Irak.
[KOMMENTAR: Er Israels flagg ikke jødisk fra A til Å? Er ikke Israel jødenes stat – staten til de jødene som overlevde Holocaust og deres familier?… ]
DMT ble invitert til å delta i arrangementet, noe vi avslo. Dette henger sammen med vår skepsis mot utviklingen som har vært når det gjelder dette arrangementet i Oslo de siste årene, hvor demonstrasjonen etter vårt syn har utviklet seg til å bli en politisk markering som går langt ut over den opprinnelige intensjonen. For oss som overlevende og etterkommere etter de som overlevde nazistenes uhyrlige forbrytelser, er det forstemmende at krefter som i mangt benytter samme argumentasjon mot jødene som fascistene og nazistene i sin tid brukte, inviteres til å delta i en slik markering. Eller sagt enda klarere: Krystallnatten var startskuddet for nazistenes jødeforflgelse i Europa, og handlingene denne natten var i stor grad angrep på jødiske forretninger og institusjoner. I dag ser vi at grupperinger på ytterste venstre fløy i det politiske landskapet, sammen med enkelte muslimske miljøer (som vi håper ikke er representative for det brede lag av muslimer) benytter seg av nettopp de samme virkemidler. Jødiske skoler, aldershjem, gravplasser og samfunnshus angripes over nesten hele Europa sammen med israelske ambassader og konsulater. Også er hjemme har det vært tilløp til slike aksjoner, og det er i all hovedsak samme miljøer som star bak aksjonene her, som i resten av verden. For oss som jøder blir det helt umulig å være med i en markering nettopp mot rasisme, når andre deltakere i samme demonstrasjon bærer plakater som på arabisk inneholder helt klare rasistiske budskap. Vi er imidlertid klar over at SOS Rasisme har sett dette, og at man i forbindelse med årets markering gjorde sitt ytterste for å unngå nettopp slike tildragelser. Det vil vi gi organisasjonen ros for, og derfor beklager vi også den kritikken som nå rettes mot arrangørene i denne forbindelse.
Selv om vi har vært kritiske til deler av markeringen, har vi som jødisk trossamfunn ikke på noen måte noe ønske om å stå veien for de årlige arrangementene, eller skade dem på noen som helst måte. Vi har heller ikke på noen måte oppfordret våre medlemmer til å holde seg vekk fra demonstrasjonene.
Som norske jøder er vi opptatt av dialog som middel til økt forståelse. Vi tar derfor avstand fra enhver aksjonsform som fremmer konfrontasjon og bygger opp under økt motstand og hat mellom befolkningsgrupper. Derfor mener vi også at det var svært uklokt av enkelte av våre medlemmer å opptre på en måte som helt åpenbart ville virket provoserende på de øvrige som deltok under markeringen i Oslo den 9. november. At vi ble klar over at personer som kan knyttes til høyreekstreme bevegelser var en del av dette, gjorde saken uholdbar for oss. Derfor fikk det som skjedde også den konsekvens at to av våre medlemmer er ekskludert fra vår menighet.
Det fremmes til stadighet påstander om økt antisemittisme i samfunnet. Til en viss grad er dette riktig, men i debatten som nå er oppstått, er det viktig for oss å understreke at det jødiske samfunn i Norge ikke opplever dette som et overhengende problem. Vi ser tendensene, vi advarer mot dem, og vi opplever til vår glede at både myndigheter og offentlighet for øvrig griper fatt i problemet. Det blir derfor helt feil å hevde at jøder ser seg som uønsket i Norge, eller at antisemittismen har nådd nivåer som skaper problemer. Det er rett og slett ikke riktig, og slike påstander må vi la ligge til det eventuelt skulle bli grunnlag for å fremme dem. Så vil vi ved G-ds hjelp håpe at så aldri vil bli tilfelle.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: