Bondevik (KrF) i -96 om menneskerettighetsbrudd i palestina-arabiske områder

DATO: 1996-03-06
SPØRRER: Bondevik, Kjell Magne (KrF)
KOMITE: Utenrikskomiteen
RETTES TIL: Utenriksministeren
SVARER: Godal, Bjørn Tore (A)
Spørsmål nummer 2
       Kjell Magne Bondevik(KrF): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til utenriksministeren:
       Det meldes i media fra tid til annen om menneskerettighetsbrudd i palestinsk-styrte områder, for eksempel i forhold til behandling av fanger, religionsfrihet etc.
       Hva er utenriksministerens vurdering av disse forhold, og hva gjør Norge for å bidra til respekt for menneskerettighetene i disse områder?
       Utenriksminister Bjørn Tore Godal: De palestinske myndighetene har nå ansvaret for at situasjonen for menneskerettighetene i områder som har opplevd tiår med krig og okkupasjon, ennå ikke er fullt ut tilfredsstillende. Når det gjelder behandlingen av fanger, har vi hatt kontakt både med Den Internasjonale Røde Kors-Komité og med palestinske myndigheter for å åpne fengslene for inspeksjon. Det skal det nå være enighet om.
       Fra norsk side har vi alltid framhevet menneskerettighetenes betydning overfor de palestinske myndigheter. Bl.a. har dette inngått i vår bistand i oppbyggingen og opplæringen av den palestinske politistyrken. I tillegg finansierer vi et stort prosjekt i regi av FNs menneskerettighetssenter for å styrke menneskerettighetene innenfor det palestinske rettsapparatet, skoleverket, frivillige organisasjoner og det palestinske samfunn som helhet. Prosjektet er nettopp påbegynt, og vi stiller klare forventninger til dette.
       En positiv politisk og økonomisk utvikling i de palestinsk-styrte områdene avhenger av at de grunnleggende menneskerettigheter blir respektert. De siste dagers hendelser setter hele utviklingen i disse områdene i fare.
       Kjell Magne Bondevik(KrF): Jeg takker utenriksministeren for svaret. Dette spørsmålet var levert før og uavhengig av de siste dagers terrorhendelser i området. Dem skal jeg heller komme tilbake til i neste tilleggsmerknad.
       Israel er tidligere anklaget for mishandling av fanger. Nå ser vi eksempler på at palestinere også tar i bruk slike metoder. Det internasjonale Røde Kors inspiserte i tiden mai – august i fjor palestinske fengsler og avdekket meget bekymringsfulle tilstander. Senere ble Røde Kors nektet inspeksjon, men jeg skjønner av statsrådens svar at de nå vil få en tillatelse, og det er positivt.
       Vilkårlige arrestasjoner er dessverre også blitt vanlig. Dette kom bl.a. fram i avisa Vårt Land den 21. februar i år, med to eksempler. Det ene var en palestinsk politimann som har sittet åtte måneder i fengsel, selv om han har attest fra palestinske myndigheter på at han er uskyldig i de framsatte klager. Det andre eksemplet var en navngitt palestiner som ble torturert av palestinsk politi fordi han konverterte fra islam til kristendom, noe som er et alvorlig problem i arabiske områder. Vil Utenriksdepartementet også ta opp slike spørsmål i sitt arbeid for respekt for menneskerettighetene i dette området?
       Utenriksminister Bjørn Tore Godal: Ja, det ligger i mitt svar at her er det betydelige problemer, for så vidt i hele regionen, men også i de palestinske områdene. For å bedre behandlingen av disse spørsmålene har vi vært aktive på flere måter, bl.a. gjennom en politirådgiver knyttet til FN-koordinatoren for de palestinske områdene. Etter vår oppfatning har den innsatsen i store trekk vært vellykket, men fortsatt er det slik at det er et klart behov for bedre opplæring av det palestinske politi, ikke minst på menneskerettighetsområdet.
       De menneskerettighetsbrudd vi har vært vitne til fra palestinsk politis side, er nok først og fremst knyttet til de såkalte spesielle etterretningsstyrker. Vi følger etter beste evne opp disse rapportene etter hvert som de framkommer gjennom vår lokale tilstedeværelse.
       Kjell Magne Bondevik(KrF): Jeg takker igjen for svaret og har da tillit til at utenriksministeren aktivt vil følge opp menneskerettighetsspørsmål overfor palestinske myndigheter også i fortsettelsen, og påpeke konkrete brudd som måtte bli påvist.
       Ellers har de siste dagers hendelser, de gjentatte terrorhandlingene fra ekstreme palestinske grupper rettet mot Israel, stått fram både som brudd på grunnleggende menneskerettigheter og som en trussel mot hele fredsprosessen. Og det illustrerer at respekt for menneskerettigheter er en avgjørende forutsetning for en varig fred.
       Det er positivt at israelske og palestinske ledere står sammen i fordømmelsen av det inntrufne, og at Yassir Arafat vil innføre et forbud mot slike grupper. Spørsmålet er hvilke muligheter palestinske myndigheter, som også er i en oppbyggingsfase, har for å effektuere et slikt forbud. Jeg vil gjerne be om utenriksministerens vurdering av det som har hendt, og av mulighetene for å komme denne alvorlige utviklingen til livs.
       Utenriksminister Bjørn Tore Godal: Det er overhodet ingen tvil om at de meningsløse terroraksjonene i Jerusalem i de siste dagene ikke bare setter hele fredsprosessen i fare, men også med all tydelighet viser at det gjenstår mye før alle grupperinger i Midtøsten viser forståelse for den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter, nemlig retten til liv.
       I denne skjebnetime for fredsavtalen er det nødvendig at Israel og de palestinske myndigheter samarbeider om et effektivt arbeid for å knekke terroren. Det har vi gitt uttrykk for både muntlig og skriftlig, senest i en samtale i går som jeg hadde med min israelske kollega. Men dette arbeidet må selvsagt skje i respekt for alminnelige rettsprinsipper. Kampen mot terror må forenes med respekt for elementære rettsprinsipper, enten den føres her eller der. Målsettingen for dette arbeidet er selvsagt å styrke demokratiet, respekten for den allmenne rettssikkerhet og for det enkelte individs stilling, kombinert med at terroristene skal fjernes.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: