Bondevik (KrF) i 1996: Korrupsjon i PLO?

Artikkelen er under bearbeidelse
DOKTYPE: Spørsmål 4
DATO: 1996-12-11
SPØRRER: Bondevik, Kjell Magne (KrF)
KOMITE: Utenrikskomiteen
RETTES TIL: Bistandsministeren
SVARER: Godal, Bjørn Tore (A) (utenriksministeren)
MERKNAD: Besvares av utenriksministeren på vegne av bistandsministeren
Spørsmål nummer 4
Presidenten: Dette spørsmålet, fra Kjell Magne Bondevik til bistandsministeren, vil bli besvart av utenriksministeren på vegne av bistandsministeren.
Kjell Magne Bondevik (KrF): Jeg har følgende spørsmål, som opprinnelig var til bistandsministeren, men som jeg skjønner vil bli besvart av utenriksministeren:
Det har den senere tid kommet fram opplysninger om urimelig pengebruk og dårlig kontroll med så vel bilaterale som multilaterale bevilgninger til bistand i de palestinske områder. Det er også hevdet at noen midler skal ha gått inn på personlige konti utenfor vanlig kontroll.
Hva har den norske regjering gjort for å undersøke og endre på slike forhold?
Utenriksminister Bjørn Tore Godal: Regjeringen ser meget alvorlig på enkelte av de opplysninger som er framkommet omkring bistand til de palestinske områder. Vi har hele tida lagt stor vekt på å sikreen best mulig kontroll med de midler som bevilges til disse formål, både bilateralt og multilateralt.
I den bilaterale bistanden har Regjeringen lagt mye arbeid i å bygge opp rutiner som skal sikre en best mulig kontroll med bruken av norske midler gjennom NORAD og Representasjonskontoret i Gaza. De tilfeller av misbruk som er blitt kjent i media, er i stor grad avdekket av norske myndigheter. Vi har satt i verk tiltak for å hindre gjentakelse. Det tar selvsagt noe tid å få alle rutiner på plass for en palestinsk administrasjon som er bygd opp fra bunnen av i løpet av vel to år.
Noe av hensikten med å bruke multilaterale institusjoner er at vi skal kunne trekke på deres kompetanse for å sikre en tilfredsstillende bruk av norske midler. Utenriksdepartementet har en løpende oppfølging av de FN-organisasjonene som mottar norsk støtte. Bortsett fra ett prosjekt i UNRWA-regi har vi et godt inntrykk av FN-organisasjonenes arbeid. Problemene i det ene prosjektet ble for øvrig oppdaget av norske myndigheter, og vi alarmerte FNs eget kontrollorgan. Dette er det eneste tilfellet vi vet om der norske bistandsmidler skal være satt inn på personlige konti.
Kontroll med bruk av bistandsmidler er et viktig tema på møtene i den internasjonale giverlandsgruppen, AHLC, som Norge leder. Giverlandene har gitt Verdensbanken ansvaret for kontroll og oppfølging av midler f.eks. til det såkalte Holst-fondet, som betaler lønn og enkelte andre driftsutgifter for den palestinske sentraladministrasjonen. Verdensbanken så vel somFN og Det internasjonale pengefondet, IMF, har stedlige representasjoner i Gaza med oppgave å følge opp bistanden. IMF bistår det palestinske finansdepartementet med å bygge opp forsvarlige rutiner for budsjettering og budsjettkontroll. Betydelige framskritt er gjort, men det er ennå rom for forbedringer.
Kjell Magne Bondevik (KrF): Jeg takker utenriksministeren for svaret og leser ut av det at den norske regjering selvsagt ser det som helt uakseptabelt dersom det – slik det også er påvist – skulle væremangelfull kontroll, og at bistandsmidlene ikke blir så effektive som tenkt.
Som vi vet, har det i den offentlige debatt også fremkommet påstander om at midler har gått inn på personlige konti, og da først og fremst multilaterale bevilgninger. Selv om Norge ikke skulle ha bidratt til slike bevilgninger utover det ene tilfellet utenriksministeren nå nevnte eksempel på, er det likevel alvorlig, fordi det kan sette bistanden til de palestinske områdene i miskreditt. Det har som vi vet, endog fremkommet påstander om at midler har gått inn på en personlig konto for Yassir Arafat selv, en konto som skal være i et annet land.
Kan utenriksministeren kommentere dette noe mer, og hva Norge gjør for å bidra til å rydde opp i slike forhold, selv om de ikke skulle gå direkte ut over norske bevilgninger?
Utenriksminister Bjørn Tore Godal: Som det framgår av mitt svar til representanten Bondevik, deler jeg fullt ut de bekymringer og det syn som representanten Bondevik legger til grunn. Vi tar dette med stort alvor, og er selvsagt klar over betydningen av at disse spørsmålene kan besvares og belyses så godt som mulig.
Vi er kjent med påstandene om at Arafat disponerer enkelte såkalte hemmelige konti, og at han også kontrollerer inntektene fra statlige importmonopoler i de palestinske områdene. Dette er opplysninger som vi har tatt svært alvorlig. Det dreier seg i hovedsak om to forhold: dels at en del av de skatte- og avgiftsinntekter som refunderes fra israelsk side, går til konto på palestinsk side som ikke fullt ut kontrolleres av det palestinske finansdepartement, og dels at inntektene fra diverse statlige importmonopoler heller ikke kontrolleres fullt ut av finansdepartementet.
Vi har tatt opp dette flere ganger. På AHLC-møtet i Brussel i går lovte de palestinske myndigheter at arbeidet med å bringe alle palestinske konti under finansdepartementets kontroll skal være avsluttet innen 1. mars 1997.
Presidenten: Vi går tilbake til spørsmål 2.Støtt SMA-Norge

Liker du det du leser?

Senter mot antisemittisme får ingen offentlig støtte slik Israel fiender får. Vårt arbeid er dugnad. Sammen kan vi tvinge sannheten om Israel og jødene frem i det offentlige rom. På denne måten kan det økende hatet forebygges.

Du kan støtte oss på en enkel måte ved å opprette faste trekk (under), eller du kan abonnere på SMA-info. Dette koster 500 i året. Se menyen øverst.

Du kan også velge å gi oss engangsbeløp. Eller du kan støtte SMA ved å annonsere i bladet eller på web. Se menyen øverst.

Vipps: 84727
Bankkonto: 6242 10 60644

Fast trekk: Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort: