Stikkordarkiv: misbruk av bistandsmidler

Bistand bør granskes

Machmoud Abbas. Hva velger han, fred eller millionlønn?

Machmoud Abbas. Hva velger han, fred eller millionlønn?

Uten sammenligning for øvrig, men uttrykket fascinerer: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» spurte disippelen Filip for over to tusen år siden. Man kunne i disse dager med svenske rikspolitikeres galskap satt i system, med rette undres. Det kan virke som om sunn fornuft har dårlige kår i nabolandet.

Men ikke desto mindre kommer det innspill, og det fra de folkevalgte i Sverige. Den første tanken som dukker opp er «hvordan våger de?» I Sverige får du fort brunstempel om du stiller kritiske spørsmål om den galskapen alle og enhver kan se i mangelen på plan med innvandringsprosjektet sitt, som Human Rights Service uttrykker det. Sverige er landet hvor bilen din, når den er brent i filler av innvandrerungdommer, får parkeringsbot. Sverige er landet hvor man med vitende og vilje igangsatte svære sosiale eksperiment med nøyaktig de samme forutsetninger som man ettertrykkelig hadde erfart hadde mislykkes i andre land. Og – de ble overrasket da det ikke lykkes.

Vi skal ikke dra dette for langt, men poenget er å vise at Sverige lang på vei er ødelagt. Ikke fordi det er noe galt med folket, men fordi de styrende befinner seg så langt fra folket de skal betjene at de burde blitt avsatt.

FORNUFT I GALSKAPEN
Som moralen i både jødedom og kristendom er tydelig på, kan et folk reddes om flertallet er nokså dekadente, bare det finnes noen få rettferdige, – Sodoma kunne vært reddet om det hadde fantes ti rettferdige personer i byen.

Midt i det svenske vanviddet finnes det mennesker som har fornuften i behold.

Sverige i världen skriver til den svenske bistandsminister Gunilla Carlsson på Twitter 2. juli: Ingen her inne vil vel at bistanden ikke skal vise resultater?

MED VITENDE OG VILJE
Man skulle virkelig ikke tro at noen vil noe så urettferdig. Men når det gjelder bistanden til palestinerne, hvor også Norge i svært høy grad er representert på giversiden, kan ting tyde på akkurat dette. Sterke indikasjoner er for mildt. Vi snakker om at man med vitende og vilje pøser penger inn i et gjennom råttent og korrupt system, et system som på ingen måte verken kan eller vil vise resulater.

Gunilla Carlsson igangsatte en debatt om hvordan de 700 millioner svenske kroner som går til bistand til Palestina, skal håndteres. Her kunne man innvende, sett på bakgrunn av ovenstående, at dette jo dreier seg om Sverige. I Norge er det jo ikke sånn.

NORSK BISTAND: EN LEK MED ORD OG EN LEK MED TALL
Ikke? Norge og Sverige er temmelig sammenlignbare på dette området. MIFF har i lengre tid forsøkt å få Regjeringen til å rette søkelyset på den uhyggelige politikken vi fører med å bidra til belønning for terrorisme, i form av lønnsutbetalinger til terrorister som sitter i fengsel. Men hva skjer, annet enn en lang rekke bortforklaringer og unnvikelsesmanøvre, eller som Myrland uttrykker det, «en lek med ord og en lek med tall.»

Roland Utbult, medlem av Riksdagen som representant for Kristdemokraterna, Sveriges motstykke til Kristelig Folkeparti, skriver en viktig og interessant artikkel i svenske Dagen. Palestinabistand bør granskes, mener han. Mens Norge bistår med rundt 300 millioner i året, gir svenske borgere 700 millioner til de palestinske selvstyremyndighetene.

Les mer på SMA om misbruk av bistandsmidler

BISTANDEN ØKER PALESTINERNES LIDELSER?
Her er mye å ta fatt i. En sak er inntekt. Man kan virkelig spørre seg om Mahmoud Abbas ved å motta en og en halv gang så mye penger til sin personlige inntekt enn den amerikanske presidenten får, er videre motivert for å skape fred med sin motpart Israel. Man trenger neppe noen mastergrad i verken økonomi eller psykologi for å stille spørsmålet. Kan en kritisk gjennomgang og mer bevisste holdninger føre til det alle ønsker og håper på, nemlig en varig fred i Midtøsten? Er giverlandene med på å forlenge stillstanden og dermed lidelsene for det folket de mener seg å ivareta interessene til?

Konflikten fremstilles ofte som uhyre komplisert. Den er det. Det er mange faktorer i bildet, og årelangt hat, og nedarvet misnøye og misunnelse forverrer de rent territorielle konfliktene. Kan det være så enkelt – egentlig – at den ene parten simpelthen ikke VIL ha fred?

Det är inte bara i Sverige som stödet till palestinska myndigheter diskuteras. Det sker bland annat i den amerikanska kongressen, i Norge och Storbritannien. Enligt palestinska uppgifter lyfter deras ledare Mahmoud Abbas en månadslön på en miljon US-dollar (Obama har 400 000) samt har hemliga bankkonton utomlands. Den avlidne PLO ledaren Yassir Arafat hade samma månadslön och hans förmögenhet uppskattades av tidskriften Forbes uppgå till 300 miljoner US-dollar. I vilken utsträckning har svenska biståndsmedel – direkt eller indirekt – bidragit till en kultur av korruption och nepotism?

Israeler och palestinier ska kunna leva sida vid sida i fred med demokrati och mänskliga rättigheter. Men det måste finnas en vilja från båda sidor. Palestinierna har lämnat förhandlingarna och ställer orealistiska krav för att återgå. Världssamfundet har dock yrkat på en återgång till förhandlingar utan förhandsvillkor. Är ekonomisk press enda sättet att få den palestinska myndigheten till förhandlingsbordet?

Den palestinska myndighetens finansiering kommer huvudsakligen från EU och dess medlemsländer (500 miljoner euro per år) samt från USA. Det arabiska stödet till den palestinska myndigheten är fortfarande marginellt trots gemensam tro och historia. För att skapa förutsättningar till fred måste det västerländska biståndet kanaliseras bättre.

Biståndsministern har rätt när hon konstaterar att palestinierna saknar vilja att komma till förhandlingsbordet och orsaken kan helt enkelt vara att deras ledare lever bäst så länge som konflikten pågår.

FORHANDLINGER UTEN FORHÅNDSBETINGELSER
Utbult avslutter sin kronikk med oppfordring til det samme som SMA står for, i kontrast til en del norske meningsbærere, spesielt på venstrefløyen, som ustanselig hevder at dersom bare Israel gir fra seg territorier, blir det fredelig i Midtøsten. Vi vil gjerne ha eksempler på at dette har virket ved tidligere anledninger, gjerne fra samme konflikt. Men det kan greie seg med eksempler fra regionen.

Dette er definitivt noe godt. Ikke fra Nasaret denne gangen, men fra Sverige.

Mens vi venter, påpeker vi det både Oslo-avtalene og Veikartet krever, nemlig at partene setter seg ned og forhandler om freden. Israel har akseptert PA som forhandlingsmotpart, og kommer til forhandlingsbordet uten forhåndsbetingelser. Gjør araberne det samme?

Nu är det rätt läge att sätta press på den palestinska myndigheten att villkorslöst komma till förhandlingsbordet och avsäga sig allt stöd till krafter som vill radikalisera det palestinska samhället och i stället skapa förutsättningar till en verklig fred.

Hvorfor begynte ikke jakten på Arafats milliarder han levde?

Alle sammen, også norske myndigheter var kjent med at bistandpengene finansierer antijødisk terrorisme og private tyranner

Jakten på fem milliarder dollar

Palestinerne har mottatt den høyeste bistanden per innbygger i utviklingshjelpens historie noensinne, ifølge Verdensbanken. Spørsmålet er om det bare var Yasser Arafats venner og familie som nøt godt av de fire-fem milliarder amerikanske dollarene, skriver leder for politikk og økonomiredaksjonen, Einar Aarre, fra Jerusalem.

Bergens Tidene 20.12.2004
Einar Aarre

   

KORRUPSJON: Yasser Arafats kone Suha ser ut til å nyte godt av noen de fem milliarder dollarene som var tilegnet det palestinske folket. Hun mottar nå 100.000 dollar hver måned fra myndighetene i Gaza.

Det er de nye palestinske lederne som må finne svaret på spørsmålet om hvor pengene er blitt av. For vanlige palestinere har knapt sett noe til dem. Det vil si: Den store horden av fattigfolk i det utpinte Gaza har i årevis sett nye, store palasser skyte i været i sitt eget nabolag – omgitt av høye gjerder som holder slummen ute. De har snudd seg etter de glinsende, svarte Mercedesene og BMW-ene med sotet glass, som farer forbi på de støvete veiene gjennom flyktningleirene.

Nesten 35 års israelsk okkupasjon har holdt palestinerne i fattigdom. Men siden 1993 har EU og giverlandene (deriblant Norge) utbetalt mellom fire og fem milliarder dollar til Arafats selvstyremyndighet.

I denne perioden har det gått fra vondt til verre for vanlige folk. Ifølge Verdensbanken er det nå større fattigdom enn før Oslo-avtalen ble undertegnet.

Omkring 50 prosent av palestinerne i Gaza og på Vestbredden lever under en fattigdomsgrense på 15 kroner dagen. Disse menneskene ikke har råd til det mest livsnødvendige av mat, medisiner og skolegang.

Gamle vennetjenester
Mye av forklaringen er det israelske strupetaket på de palestinske områdene. Men det reiser også spørsmål ved hva bistandspengene har gått til: Så langt vet vi at svært mange penger har gått til Yasser Arafats kone Suha, til Arafats eget kontor og til hans gamle venner fra den revolusjonære tiden i Tunisia.

Ifølge rangeringen til antikorrupsjonsorganisasjonen Transperancy International befinner de palestinske selvstyremyndighetene seg nå på plass nummer 108. Det er hele 30 plasser ned fra året før, og på linje med Mohammed Gaddafis Libya.

Ikke rart flere kritikere nå spør hvorfor så mange regjeringer fremdeles sender penger til de palestinske lederne.

En rekke medier og institusjoner har etter Arafats død forsøkt å få en oversikt over den strie pengestrømmen inn til de palestinske selvstyremyndighetene.

Det danske Weekendmagasinet forsøker å summere opp, og skriver at Arafats formue anslås til mellom 200 millioner dollar og 6,5 milliarder dollar. Det store spriket forteller noe om hvor uoversiktlig økonomien er.

Et lukket politisk nettverk
Men noe vet offentligheten: I selvstyremyndighetenes budsjett for 2003 ble 74 millioner dollar øremerke presidentens kontor, derav 34 millioner til uspesifiserte overføringer. Ifølge en rapport fra Det Internasjonale Pengefondet gikk pengene til personer i et lukket, politisk nettverk som det aldri var ment skulle bruke pengene selv.

Pengefondet dokumenterte at det mellom 1995 og 2002 ble flyttet 900 millioner dollar fra statskassen til ulike kontoer kontrollert av Arafat.

Da fredsprosessen kom på skinner i 1994, begynte blant annet Israel å inndrive toll på bensin som ble transportert gjennom Israel, og fra palestinere som jobbet i Israel. Pengene ble satt inn på en israelsk konto som var kontrollert av Arafat. Ifølge Pengefondet ble det i perioden 1996-2000 gitt mer enn 500 millioner dollar direkte til presidentens konto, som han ikke har sendt videre til finansavdelingen i selvstyremyndighetene.

Weekendavisen fortsetter sin opplisting ved å vise til det østerrikske nyhetsmagasinet Format, som i november skrev at Yasser Arafat selv disponerte 1,5 milliarder dollar. Pengene ble blant annet brukt på et privat jetfly – Challenger 604 – til 23 millioner dollar.

Tvilsomme investeringer
Magasinet henviser også til en hemmelig CIA-rapport der det het at PLO hadde investert ni millioner dollar i en liten farmasøytisk virksomhet i Belleville i Ontario i Canada. Utover dette hadde PLO plassert penger i Chalcedony, Onyx, Evergreen, SilverHaze og Avmax International.

PLO hadde også plassert 800 millioner dollar i banker i Østerrike, Luxembourg, Sveits og Cayman Island.

Mannen bak Arafats økonomiske transaksjoner skal være en gammel venn fra eksiltilværelsen i Tunisia – Muhammed Rashid. Han anklages selv for å ha beriket seg grovt på fredsprosessen. Blant annet har han aksjemajoriteten i Palestinian Telecommunication Company (PALTEL). Ifølge Financial Times stjal Rashid i 1996-97 hele Gazas pensjonsfond på 160 millioner dollar, og investerte pengene i PALTEL som han selv eide.

Så er det den velkjente historien om Suha Arafat. Hun mottar nå 100.000 dollar hver måned fra myndighetene i Gaza. I Frankrike granskes hun fremdeles for hvitvasking av penger i forbindelse med overføringer av 11,4 millioner dollar til to av sine franske kontoer mellom juli 2002 og 2003.

Generalsekretær Johan Borgen i Transperancy International mener Arafats uvilje mot reformer må ta en stor del av skylden for uføre: Han tillot grove brudd på palestineres menneskerettigheter; og var ansvarlig for at politi- og sikkerhetsstyrkenes tortur og drap på palestinere ikke effektivt ble stanset. Han la til rette for utstrakt korrupsjon og vanstyre. Han undergravde politisk demokrati og deltakelse, konkluderte Borgen nylig.

Tilbake til start
Det har vært forsøkt både fra giverlandene og det palestinske parlamentet selv å stoppe korrupsjonen. I 1997 anklaget parlamentet tre ministere for korrupsjon. I det palestinske budsjettet for 1995-96 manglet 326 millioner dollar, som tilsvarer 36 prosent av totalbudsjettet. Parlamentet krevde at Nabil Shaat, daværende minister for planlegging og internasjonal bistand, og to andre ministere ble gransket.

Slik gikk det ikke. I dag er Nabil Shaat utenriksminister og en av dem som sto ved Yasser Arafat på hans dødsleie.

FNs visegeneralsekretær Terje Rød-Larsen har fortalt hvor avvisende Yasser Arafat ble da han konfronterte ham med manglende økonomistyring. Arafat betraktet seg som en mektig arabisk hersker.

Arven etter Arafat er en sterk palestinsk identitet, men også korrupsjon, kameraderi og respektløshet overfor rettssystemet. Mange penger er tapt. Ti år etter underskrivelsen av Oslo-avtalen må palestinerne begynne forfra.

EU og penger som finansierer terrorisme: OLAF sjekker bistand til terrorister

Sjekker om bistand går til palestinsk terror

EU ønsker å intervjue palestinske fanger i israelske fengsler for å finne ut om pengestøtte fra unionen til Arafat kan ha blitt brukt til å finansiere terrorvirksomhet.

EUs bedragerienhet OLAF startet en granskning i fjor etter påstander om at selvstyremyndigheten, med president Yasser Arafat og høytstående tjenestemenn i spissen, skal ha overført EU-penger til Fatahs militære fløy, al-Aqsa-martyrenes brigader.

Etterforskerne fra EU har vurdert dokumenter om forholdene som er blitt beslaglagt av israelske styrker, og de ønsker nå å konfrontere medlemmer av brigadene som sitter fengslet i Israel med anklagene.

Israel håper trolig at EU-granskningen vil bekrefte landets antakelser om at pengestøtte fra unionen blir brukt til å finansiere terrorvirksomhet. Det er derfor ventet at israelske myndigheter vil tillate at fangene blir intervjuet, skriver den israelske avisen Haaretz.

EU har gjennom de siste ti årene gitt omkring 12,6 milliarder kroner i bistand til den palestinske selvstyremyndigheten.

EU har i lengre tid gransket påstandene om at bistand til selvstyremyndigheten blir misbrukt, men i februar fastholdt unionen at det ikke var funnet bevis for dette.

NRK Nyheter (©NTB)

PLOs tidligere finansminister kaller Arafat korrupt

——————————————————————————–
Denne saken er hentet fra VG Nett.
URL: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=4521112
——————————————————————————–

PLOs tidligere finansminister Jaweed al-Ghussein anklager Yasser Arafat for å være korrupt. Palestinske myndigheter anklager al-Ghussein for det samme.

Al-Ghussein har i mange år ligget i strid med Arafat og de palestinske selvstyremyndighetene, som i 1998 fikk en britisk rettskjennelse for at 71-åringen skyldte dem nærmere 50 millioner kroner.

Ifølge den palestinske ledelsen tok al-Ghussein pengene som et personlig lån i 1991, uten noensinne å betale dem tilbake. Al-Ghussein selv hevder at pengene forsvant i en «mislykket investering» på vegne av PLO, og at striden ble løst alt i 1992.

I husarrest
I 2001 ble al-Ghussein pågrepet av palestinske sikkerhetsfolk i Abu Dhabi, og sendt til Gaza der han ble satt i husarrest. Etter lengre tids press fra moderate palestinske politikere, FN, Storbritannia og menneskerettsorganisasjoner ble han løslatt i begynnelsen av august, og innlagt på et sykehus i Øst-Jerusalem.

I forrige uke fikk han visum til Storbritannia, før han med bistand fra Israels viseutenriksminister Michael Melchior ble satt på et fly til London.

I et intervju med israelsk radio søndag morgen sa Melchior at det var «humanitære grunner» til det israelske engasjementet på vegne av al-Ghussein.

Arafats konto
I et intervju med israelske aviser sier al-Ghussein at han nå vil forsøke å få omgjort kjennelsen fra Londons High Court fra 1998, og kommer med harde utfall mot Arafat.

-Jeg fant ut hvordan han tok penger og bidrag som var øremerket det palestinske folk, til sine egen konto, sier al-Ghussein til Ha’aretz.

Overfor Yedioth Aharanot hevder han å ha overført rundt 60 millioner kroner i måneden fra det palestinske budsjettet til Arafats personlige konto.

-Jeg etterlyste til stadighet reformer og gjennomsiktighet, og da jeg til slutt gikk av i 1996 advarte jeg giverland om situasjonen. Jeg kunne ganske enkelt ikke fortsette med å ha ansvaret for at disse pengene forsvant, sier han.

Al-Ghusseins sønn Tawfiq har tidligere kunngjort at han vil stille til valg som Arafats motkandidat når palestinerne neste gang skal gå til urnene.
NTB 18.08.2002