Velkommen!

Senter mot antisemittisme (SMA) er en frivillig, idéell og partipolitisk uavhengig stiftelse. SMA er et ressurs- og dokumentasjonssenter som gir saklig og balansert informasjon om jødenes og Israels situasjon og om forholdene i Midtøsten.
Les mer...

SMA-lederen

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger. Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet. Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.

Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller vi alltid opp på den anti-israelske siden når resolusjoner skal vedtas. Ingen andre land har, så vidt vi kjenner til, en slik nesegrus og underdanig holdning til dette forumet som Norge. Det står ingenting i FN-pakten som krever en slik holdning. Den avståelsen av norsk utenrikspolitisk selvråderett som denne praksisen representerer, har så vidt oss bekjent aldri vært debattert eller godkjent av Stortinget.

Les mer...

Kategorier

Aktuelt

FNs rolle i norsk Midtøsten-politikk

Vi har lenge kunnet observere at Utenriksdepartementet har et underdanig forhold til det som skjer innenfor FNs vegger.  Norge har ikke en tydelig og selvstendig utenrikspolitisk linje i FN-systemet basert på ivaretakelse av norske interesser overfor utlandet.  Ofte skapes det inntrykk av at målet er å ivareta utlandets interesser overfor Norge, særlig når det gjelder forholdet til Israel som tilgodeses med et rekordartet antall fiendtlige FN-resolusjoner som Norge støtter, er dette blitt stadig mer tydelig.   Utenriksdepartementet ser ut til ensidig å ha forpliktet seg til å betrakte enhver resolusjon fra FNs Sikkerhetsråd som bindende for Norges vedkommende, og i Hovedforsamlingen stiller ...

Mer...

Når dårlige tapere skaper politikk

I avisene kan vi lese at popartister oppfordrer arrangørene til å legge Melodi Grad Prix-finalen til et annet land "med et bedre rulleblad når det gjelder menneskerettigheter."  De sier ikke hvilket land de har i tankene, men ettersom ingen av dem hadde problemer med at konkurransen tidligere er blitt arrangert i land som Tyrkia, Ukraina, Aserbajdsjan og Russland, må vi gå ut fra at de mener disse landene har et bedre rulleblad enn Israel når det gjelder menneskerettigheter.  Norge, som så sent som i fjor ble dømt for brudd på menneskerettighetene, og dermed stiller med plettet rulleblad, kan vel vanskelig tilfredsstille ...

Mer...

Trangen til det onde

Som man etter tradisjonen kunne forvente, ville ledelsen i Arbeiderpartiet forsøke å møte dårlige meningsmålinger med et utfall mot Israel.  Det kom ikke uventet fra selveste formannen i partiet, Jonas Gahr Støre da han møtte Arbeidernes ungdomsfylking på Utøya i sommer.  Dette åstedet for terror har også i mange år vært en av antisemittismens varmeste heksegryter i Norge, så angrepet på jødene hørte på et vis til der.  Men sammenhengen var spesiell.  Like forut hadde den israelske nasjonalforsamlingen vedtatt en lovtekst – et tillegg til grunnloven – som sier at Israel er det jødiske folks nasjonalstat og at nasjonalsangen er Hatikva, ...

Mer...

President of Israel, Reuven Rivlin, at a working meeting with Norwegian Foreign Minister, Ine Marie Eriksen Søreide, who visited Israel. Sunday, January 7, 2018. Photo Credit: Mark Neiman / GPO.

Finansiering av terror

Igjen dukker spørsmålet opp om Norge bidrar til finansiering av terrorvirksomhet i Midtøsten.  Denne gangen er det stortingsrepresentant Ingjerd Schau (H) som 21. august spør om utenriksministeren kan forsikre at den norske støtten til Palestina ikke går til å belønne terror eller antisemittisme? Utenriksminister Eriksen Søreide uttalte i sitt svar blant mye annet at "den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler.  Dette har Norge fått gjentatte forsikringer om fra de palestinske selvstyremyndighetene.  Daværende statsminister Fayyad bekreftet i et brev til utenriksminister Eide i 2013 at norske bistandsmidler ikke ble brukt til finansiering av ...

Mer...

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Av Kjetil Ree - Eget verk, CC BY-SA 3.0, Lenke

Regjeringen og «Palestina»

Dialogen mellom SV og utenriksministeren i Stortinget fortsetter, og den politiske harmonien mellom dem er iøynefallende.  Denne gangen gjelder det israelske myndigheters avvisning av en "studiegruppe" fra Palestinakomitéen som søkte visum for en "solidaritetsreise" til "Palestina, nærmere bestemt Vestbredden." Det SV ville ha rede på var hvordan utenriksministeren "vurderer … lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK"? Som både SV og utenriksministeren vet svært godt, har Israel besluttet å holde opp med å tillate boikott- og hatgrupper å reise fritt omkring i landet med sin agitasjon og sitt ...

Mer...

Biler settes i brann i Sverige. Faksimile fra dagspressen.

Svenske tilstander

I mange år har det jødiske samfunn i Sverige stått under angrep fra muslimske innvandrere som ikke legger en demper på sitt jødehat selv om de har fått asyl som flyktninger i det liberale Sverige.  Etter århundrer i fred er nå det jødiske samfunn i Sverige noen steder i ferd med å gå i oppløsning.  Noen få holder stand, men stadig flere drar hjem til Israel.  Det er nemlig ikke bare mot islamske jihadister de må forsvare seg.  Også svensker har nådd et nivå av desperasjon hvor de forsøker å tekkes jihadistene ved å skylde på andre.  Vi har tidligere opplevd ...

Mer...

Er antisemittismen en sinnslidelse?

Helt siden krigens dager har nordmenn vært opptatt av en antatt forbindelse mellom totalitære ideologier, jødehat og sinnslidelse.  Fremtredende fagfolk som Ingjald Nissen og Johan Scharffenberg la ikke fingrene imellom når de karakteriserte nazismens sykelige opptatthet av det jødiske.  Scharffenberg var en av de første i Norge som advarte mot nazismen.  I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland, diagnostiserte han Adolf Hitler som "paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom." I boken Mein Kampf skrev Hitler at nasjonalsosialismens fremste oppgave var å åpne det tyske folks øyne for ”jøden som den sanne fiende av vår ...

Mer...

Norge utfordrer Israels tålmodighet

Etter den voldelige maktovertakelsen til Hamas på Gazastripen i 2007, oppdaget israelske myndigheter at Hamas var i ferd med å importere store mengder våpen og ammunisjon til Gaza fra Iran.  Flere skipslaster med slike våpen ble beslaglagt, og Israel erklærte derfor en sjøblokade for våpensendinger til Gazastripen.  Dette militære og forsvarsrettede tiltaket er fullt lovlig etter internasjonal rett, noe som er bekreftet både fra FN og fra det norske Utenriksdepartement. I årene etter maktovertakelsen på Gazastripen har Hamas rettet tusentalls rakett- og bombeangrep mot de nærliggende sivile landsbyene på israelsk side av grensen og har drept og lemlestet mange israelere.  Denne ...

Mer...

Når Norge refser Israel

Sommerens gladnyhet for den anti-israelske venstresiden var et presseoppslag om at den norske regjeringen har funnet det nødvendig å gi israelske myndigheter refs for sin intensjon om å følge landets lover (og Oslo 2-avtalen) når det gjelder å stanse byggevirksomhet som det ikke er gitt byggetillatelse til.  Det norske initiativet ble meddelt den israelske regjeringen ad diplomatisk vei, noe som understreker at Regjeringen anser saken for å være viktig for ivaretakelsen av Norges interesser i området. Slik tradisjonen i senere tid har blitt, skjedde også dette vedtaket i Regjeringen som oppfølgning av et ønske fra EU og et krav fra SV ...

Mer...

Mezuzah

Fransk boligselskap liker ikke jødiske tradisjoner

Et boligselskap i Frankrike forlangte at en jødisk familie skulle fjerne sin mezuzah fra sin plass på utsiden av døren, på dørkarmen. Begrunnelsen var at "ingen personlige effekter skal vises på utsiden av boligen". Det er The Foncière Bergé Corp som på denne måten uttrykte sine holdninger mot den jødiske familien Saada. De bor i Montpellier i Sør-Frankrike. Den jødiske religion krever at den lille beholderen med bønner plasseres på dørkarmen på utsiden av døren, ifølge rabbi Shmuel Shapira i den jødisk-ortodokse gruppen Tzohar Orthodox Rabbinical Group. Nettstedet Eretz spør hvorfor andre beboere som har sin dørmatte på utsiden, ikke også blir bedt ...

Mer...

Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas.  I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.»  Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta.  Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Et nøkkelord i resolusjonen er begrepet «uforholdsmessig,» en teknisk betegnelse som er hentet fra en regel i krigens lover og gjeldende rettsteori om retningslinjene for rettferdig krig.  Her kreves det at den formodede utilsiktede skade, – den forutsebare sekundære virkningen av en krigshandling, –  må “stå i forhold til” den militære fordelen man søker å oppnå ved å angripe et legitimt militært mål. 

Hver gang Israel forsvarer seg mot angrep fra Hamas, reises anklagen om at Israels forsvarstiltak er «uforholdsmessige» og derfor i strid med folkeretten.  De som fra tid til annen fremsetter denne påstanden er imidlertid selv ikke tekniske eksperter på området som er i stand til å vurdere om påstanden er korrekt.  De som er eksperter på området har gjentagne ganger vært til stede under sammenstøtene og har konkludert med at israelske forsvarstiltak i den gitte situasjonen slett ikke er uforholdsmessige, men holder seg langt innenfor det som fra et fagmilitært synspunkt er forsvarlig.  NATOs fagfolk på området fremhever at Israel på mange måter overgår NATO når det gjelder å etterleve krigens lover.

NATO-generalen Richard Kemp var selv til stede ved grensen mot Gaza i mai i år og hadde dette å si i en uttalelse til FNs Menneskerettighetsråd 18. mai: «Basert på hva jeg observerte kan jeg si at alt vi nettopp har hørt her er en fullstendig forvrengning av sannheten.  Sannheten er at Hamas, som er en terroristorganisasjon som har som mål å ødelegge Israel og drepe jøder overalt, med overlegg forårsaket at mer enn 60 av deres egne ble drept.  Hamas sendte tusener av sivile til frontlinjen – som et menneskelig skjold for terrorister som forsøkte å bryte seg gjennom grensen.  Deres manglende evne til å innrømme at Hamas er ansvarlig for hver eneste dråpe blod som ble spilt ved Gaza-grensen, oppmuntrer dem til voldelighet og bruk av menneskelige skjold.  Dette gjør dere til medskyldige i ytterligere blodsutgytelser.  Dersom Israel hadde latt denne mobben bryte gjennom gjerdet, ville det israelske forsvaret ha blitt tvunget til å forsvare sine egne sivile mot å bli drept, og mange flere palestinere villa ha blitt drept.  Israels handlinger har derfor reddet menneskeliv i Gaza, og dersom FNs Menneskerettighetsråd virkelig bryr seg om menneskerettigheter, burde det berømme det israelske forsvaret for dette og ikke fordømme det på grunnlag av løgner.»

Da løgnene ble lagt frem for FNs Hovedforsamling, bl.a. av NATO-landet Tyrkia, ga regjeringen Solberg via utenriksminister Eriksen Søreide og embetsverket hennes instruks til FN-ambassadøren om å støtte resolusjonen.  Under krisemøtet i FN fikk forsamlingen høre følgende begrunnelse for Norges støtte til fordømmelsen av Israel: «Resolusjonen reflekterer ikke i tilstrekkelig grad kompleksiteten i situasjonen.  Hamas og andre ikke-statlige militante er utelatt fra teksten, og av den grunn har Norge støttet USAs endringsforslag.  Israels rett til å beskytte sine grenser og territorium er også utelatt, mens den beskyttelsesmekanismen som det vises til i teksten er vag og skaper urealistiske forventninger.  Imidlertid oppveier ikke disse manglene resolusjonens samlede budskap og derfor stemmer Norge for resolusjonen

Norge fant ingen grunn til å påtale bruken av levende skjold, noe som er en krigsforbrytelse, i likhet med Hamas sine angrep på det israelske sivilsamfunn.  Selv i de tilfellene hvor Norge i FN avstår fra å stemme imot åpenbare løgner rettet mot det jødiske folks nasjonalstat, kan vi bare oppfatte dette som en støtte til FNs vedvarende antisemittiske løgn.

Det er å bemerke at om ikke dette hadde skjedd mange ganger tidligere, ville en slik behandling av et medlem av FN ha vært oppsiktsvekkende.  Israel er nemlig det eneste landet i verden som det rettes slike anklager mot.  Vi hører aldri at FN eller Norge fordømmer Tyrkias militære okkupasjon og etniske rensing av Nord-Kypros og store deler av Kurdistan; eller andre land hvor militær okkupasjon i strid med folkeretten skjer åpenlyst.  Mot Israel må man imidlertid lyve og fortie for å få konstruert anklagene.

Denne FN-resolusjonen, i likhet med utallige andre, representerer en særbehandling av den jødiske staten som klart rammes av den internasjonalt anerkjente definisjonen av antisemittisme som også Norge har sluttet seg til.  FN og Norge praktiserer åpenlyst en hyklersk dobbeltmoral når man stiller krav til Israel som ikke stilles til noen andre nasjoner.  Problemet forsterkes ved at anklagene er basert på løgner fra en terroristorganisasjon. 

For Norges vedkommende forsterkes skandalen ved at de ansvarlige fagmyndighetene i Utenriksdepartementet er klar over dette.  De har sannsynligvis måttet ta hensyn til den politiske klemma de selv har satt seg i gjennom det selvvalgte formannsvervet for giverlandsgruppa for de palestinske selvstyremyndighetene, AHLC.  Dette er en felle som ble skapt av Arbeiderpartiet på 1990-tallet og som gjennom årene har kostet norske skattebetalere atskillige milliardbeløp.  En stor del av dette har gått til avlønning av terrorister.  Skandalen lar seg ikke stanse hverken av Stortinget eller andre norske myndigheter fordi de til syvende og sist alle har vært med på å skape den.

Vi frykter at vi i mange år fremover igjen vil se at norske myndigheters mot og integritet svikter når sannheten skal sies om konfliktene i Midtøsten, – de er fanget av en løgn de engang har vært med på å skape.  Nå benytter de enhver anledning gjennom statsstøttede medier til å prøve å rettferdiggjøre denne løgnen.  Men deres anklager mot Israel vil aldri bli annet enn løgn, uansett hvor ofte de gjentas.  Et spørsmål vi bør stille oss er hvor langt Regjeringen skal kunne drive dette spillet før vi risikerer at vår fremste allierte, USA, setter foten ned.  Norges stemmegivning og stemmeforklaring ble lagt merke til.

Liker du det du leser?

Vær med å støtte oss! Du kan vippse til til SMA: bruk nummer 84727
- eller du kan overføre på vanlig måte til bankkonto 6242 1060 644

Du kan også på en enkel måte støtte SMA med et fast, månedlig beløp. Se knappen under.
(På neste trinn velger du "Betal ved hjelp av betalingskort")
Betal enkelt og sikkert.

Kan du binde deg for et fast beløp?