Kategoriarkiv: Jødisk

Richard Goldstone og Jonas Gahr Støre

Halvannet år etter at den såkalte Goldstone-rapporten om partenes atferd under Gaza-krigen 2008-09 ble utarbeidet på oppdrag fra FNs Menneskerettsråd, har rapportens hovedforfatter, den sørafrikanske tidligere dommeren Richard Goldstone, trukket tilbake sentrale deler av sin anklage om at Israel med hensikt rammet sivile mål på Gaza-stripen, og dermed gjorde seg skyldig i krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og brudd på krigens lover.

Disse anklagene mot Israel har gjort enorm skade på Israels internasjonale omdømme, – skade som for en stor dels vedkommende vil være ureparerbar fordi Goldstones tilbakekallelser av sine falske anklager av politiske grunner ikke vil bli akseptert som gyldige av Israels mest fanatiske fiender.  Israel har imidlertid tatt initiativ overfor FN for å få Goldstone-rapporten kjent død og maktesløs.

Richard Goldstone og hans FN-gruppe var imidlertid ikke alene om å reise disse ondskapsfulle anklagene mot Israel.  Også den norske utenriksminister Jonas Gahr Støre formidlet anklager av samme kaliber mot Israel, især da han besøkte Gaza-stripen i februar 2009, altså lenge før Goldstone-rapporten.

Da reiste den norske utenriksministeren anklager om israelske brudd på folkeretten som har likhetstrekk med de anklagene om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som representanter for Det tredje rike ble dømt for av krigsforbryterdomstolen i Nürnberg etter Den annen verdenskrig.  Et resymé av Gahr Støres beskyldninger ble gjengitt av nettavisen ABC-nyheter  den 27. februar 2009.

Senter mot antisemittisme, SMA, har derfor sendt utenriksministeren et brev hvor vi spør om også han nå vil anerkjenne gyldigheten av de grundige undersøkelsene av Goldstones anklager som er utført av israelske myndigheter og som tilbakeviser anklagene og, i likhet med Richard Goldstone, trekke tilbake sine udokumenterte beskyldninger mot Israel for brudd på folkeretten.  Vi spør også utenriksministeren om han vil medvirke til å få Goldstone-rapporten trukket tilbake i FN.

Nedenfor følger SMAs brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre:

Utenriksminister Jonas Gahr Støre,

Utenriksdepartementet,

Postboks 8114 Dep.,

N-0032 Oslo

Oslo 4. april 2011

Udokumenterte anklager mot Israel om brudd på folkeretten og krigens lover:
To spørsmål til utenriksminister Jonas Gahr Støre

I forbindelse med at den sørafrikanske dommeren Richard Goldstone i en kronikk i The Washington Post 1. april, har gått i rette med innhold i den såkalte Goldstone-rapporten som ble utarbeidet av en gruppe under hans ledelse, oppnevnt av FNs Menneskerettsråd i 2009, reiser det seg en rekke spørsmål knyttet til denne rapportens status og til vederheftigheten av de meget alvorlige anklager mot Israels myndigheter som er blitt fremsatt i denne rapporten og behandlet i flere FN-organer, inkludert FNs Menneskerettsråd og Hovedforsamling.

Richard Goldstone sier i sin kronikk bl.a. at ”Vi vet mye mer i dag om hva som skjedde i Gaza-krigen i 2008-09 enn vi gjorde da jeg ledet den granskningsgruppen som ble oppnevnt av FNs Menneskerettsråd, og som utga det som er blitt kjent som Goldstone-rapporten.  Dersom jeg den gang hadde visst hva jeg vet nå, ville Goldstone-rapporten ha blitt et annerledes dokument.”

Blant de mest alvorlige og skadelige anklager som rettes mot Israel i Goldstone-rapporten finner vi påstander om den israelske stats og israelske militæres atferd rettet mot det sivile samfunn og sivile personer på Gaza-stripen som, dersom de hadde vært sanne, klart kunne karakteriseres som brudd på folkeretten, brudd på krigens lover og forbrytelser mot menneskeheten.  

Omfattende undersøkelser fra israelsk side som er tilgjengelige for Utenriksdepartementet, gjendriver på en overbevisende måte disse påstandene og slår fast at den israelske forsvarskrig mot angrepshandlinger fra Gaza-stripen i 2008-09, ble gjennomført på en militært og folkerettslig sett forbilledlig måte som tåler sammenlikning med en hvilken som helst væpnet aksjon gjennomført i regi av NATO.

Når nå Goldstone-rapportens ansvarlige hovedforfatter offentlig trekker tilbake usanne og skadelige påstander om israelske lovbrudd, reiser spørsmålet seg om de konsekvenser dette må få for rapportens status og videre behandling. 

Vårt første spørsmål til Utenriksministeren er derfor om Norge nå, ettersom Richard Goldstone selv har erklært sentrale deler av rapportens konklusjoner som feilaktige og grunnløse, gjennom initiativ i FN vil medvirke til at Goldstone-rapporten trekkes tilbake og dens usanne anklager mot Israel blir mortifisert både i FNs Menneskerettsråd hvor Norge er medlem og i andre fora hvor den har vært fremlagt?

I denne sammenheng vil vi også gjerne komme tilbake til utsagn som utenriksministeren selv ga til norsk presse i forbindelse med sitt besøk i Gaza i februar 2009.  Slik det er referert av nettavisen ABC-nyheter den 27. februar 2009, hevder også utenriksministeren bl.a. at «Israels systematiske ødeleggelser av sivile mål på Gazastripen framstår som klare brudd på folkeretten.»  Denne alvorlige påstanden presiseres i oppslaget som:

  • systematiske ødeleggelser av sivile mål
  • at det lille som er av industri er målrettet ødelagt
  • at den amerikanske skolen ble bombet flatt
  • at de omfattende ødeleggelsene av fabrikker, drivhus og avlinger vitner om en systematisk strategi fra Israels side
  • at den israelske hæren har ønsket å etterlate et veldig klart budskap til befolkningen
  • at dette er et militært svar som går langt ut over å ramme militær infrastruktur

Disse påstandene ble fremsatt lenge før Goldstone-rapporten ble forfattet, og har ingen kildehenvisninger utover utenriksministerens egne observasjoner etter at krigen var avsluttet. 

I sitt innhold er imidlertid disse påstandene ikke mindre alvorlige og skadelige for Israels omdømme enn påstandene i Goldstone-rapporten som Richard Goldstone nå selv tar avstand fra.  Vi konstaterer at også utenriksminister Gahr Støre her anklager Israel, ikke bare for uspesifiserte «klare brudd på folkeretten,» men han detaljerer de påståtte israelske handlinger på en slik måte at de også fremstår som brudd på krigens lover og forbrytelser mot menneskeheten.  Dette er anklager som prinsipielt ikke skiller seg særlig fra anklager som ble reist mot representanter for Det tredje rike under rettsprosessene i Nürnberg.

Vårt annet spørsmål til utenriksministeren er derfor om også han, i likhet med Richard Goldstone, nå vil trekke tilbake sine egne alvorlige anklager mot Israel som referert ovenfor?

Med vennlig hilsen, 

Senter mot antisemittisme (SMA)
dr. Michal Rachel Suissa, leder

Den israelske marine stopper aktivister

Denne gangen var det jøder som motarbeider Israels politikk. Skipet «Irene» ble stoppet før det nådde 20-milsgrensen utenfor Gaza, og bedt om å dra til Ashdod dersom man hadde hjelpesendinger ombord som skulle til Gaza, slik at myndighetene kunne bringe dette over land.

Blant aktivistene ombord var Yonatan Shapira, som ble dimittert fra IDF da han fikk 25 andre piloter med seg til å nekte å fly på raid mot palestina-arabernes områder. Likeså Marion Kozak, moren til Ed Miliband, som vant over broren David i valget om Labor’s lederskap.

Besetningen hadde bestemt ikke å være voldelige, men nekte å etterkomme IDF’s ordrer.

Skipet ble brakt til havn i Ashdod.
IsraelNationsNews.com

Kommunister sentrale i SOS Rasisme Norge

 Av: Raymond Haslien, DM  

Viste du at SOS Rasisme får støtte av Det Mosaiske Trossamfund (DMT) i Oslo?

Lokal LO-leder trakk seg ut av SOS Rasisme Norge fordi den styres av en revolusjonær kommunistorganisasjon.

Sarpsborg Arbeiderblad fortalte 14.3.2010 at flere ledende personer i SOS Rasisme også er sentrale i den revolusjonære kommunistorganisasjonen Tjen Folket.

Avisen har også de siste dagene hatt fokus på mulig medlemsjuks i organisasjonen i Østfold.

Organisasjonen Tjent Folket mener at en væpnet revolusjon er veien å gå for å ta makta i Norge.  En av de sentrale figurene i SOS Rasisme bekrefter overfor lokalavisen at han er aktiv i denne organisasjonen.
 
I september 2009 uttalte en av grunnleggerne av SOS Rasisme, Khalid Salimi, til P4 at han hadde blitt skviset ut av organisasjonen av kommunister.

I 2004 ble jøder bortvist fra en krystallnatt-markering i Oslo. Politiet fikk fra DMT og SOS Rasisme misvisende informasjon som tilsynelatende antydet at  deltakerne ”kommer til å angripe deltakerne i Krystallnattmarkeringen, som SOS Rasismes stod for. Politimennene som skulle stoppe ”sabotørene” ble overrasket da de traff 12 personer, blant dem en handikap og eldre personer — slett ikke ”den voldelige gjengen” som DMT og SOS Rasisme desinformerte om. Allikevel tvang politiet de 12 deltakere til å forlate markeringen for sin egen sikkerhet.

Arrangøren, SOS Rasisme, var glad for politiets inngripen. De hadde på forhånd gjort det klart at demonstranter med israelske flagg ikke var velkomne.

Viste du at Det Mossaiske Trossamfun i Oslo samarbeider med SOS Rasisme? Begge organisasjoner sprer hat mot jøder og deres stat.

Les hele artikkelen her…

Sendebudet: DMTs Anne Sender er bekymret for radikale muslimer og jøder.

Av: Eirik Alver, Dagbladet-Magazinet

Sendebudet

Dagbladet-Magazinet (6.3.2010)

Forstanderen for Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo, Anne Sender (53) er bekymret for radikale muslimer. Og for radikale jøder.

Her er noen «perler» fra artikkelen der Anne Sender viser sin virkelige holdning til jøder og deres stat, Israel, med SMAs kommentarer.

Artikkelen kan leses i sin helhet her


[…]

– Nå er vi ganske nær en eksplosjon. De ekstreme miljøene er små, men de har fått fotfeste. Dessuten har de nå fått et nettverk. Viljen og evnen har vært der lenge, mens motet og troen på at de kan komme unna med det, har det ikke. Nå er også det på plass. Dessverre.

– Frykter du en terroraksjon på norsk jord?

– Nei.

[SMA: Sender fortier frykten som lever hos ethvert DMT-medlem. Synagogen ble skutt i en terroraksjon, inngangen til synagogen og menigheten er begrenset pga. sikkerhet. Sikkerhetsvakter og politimenn svever rundt synagogen og betongbarikadene rundt bygningene er tenkt på å hindre at muslimske terrorister parkerer en bil med sprengstoff nær bygningene. Men nei — Sender frykter ikke terror…]

– Hva tenker du om den pågående karikaturstriden?

Sender forteller at hun som jøde ikke føler seg truet, og tror det gjelder de aller fleste i menigheten. […]

– Ekstremisme finnes selvfølgelig alle steder. Det pågår en voldsom polarisering i den jødiske verdenen for tida. På den ene siden har du de liberale, og på den andre siden de ultraortodokse – som kan synes å være i ferd med å overta hele butikken. Vi liker det svært dårlig. Ja, det som skjer er veldig farlig. Det er det samme innen jødedommen som alle andre religioner. Radikaliseringen foregår overalt, også hos oss.

[SMA: Konvertitten Sender presenterer meninger vi finner blant typiske jødehatere — noen av dem mener at Jødestaten er farligere enn Iran. Så Sender, er det ”jødisk ekstremisme” som truer Norges sikkerhet? Hvor mange rabbinere i synagogene i verden kaller for terrorangrep og ”jødisk jihad”? Er jødedommen like farlig som islam, DMT?]

– Blant norske jøder?

– Ja. En representant fra den ultraortodokse Chabad Lubavitch-bevegelsen, opprinnelig fra Øst-Europa, nå mer amerikansk, har holdt til i Oslo i fire år, og han representerer en religiøsitet som ligger langt på siden av det vi kan akseptere.

– «Vi» i betydningen Det Mosaiske Trossamfunn?

– Ja. De står for helt andre verdier enn gjennomsnittet. Det er en bevegelse som blander religion og politikk, i tillegg til at den har en antidemokratisk struktur og er organisert slik at innsyn er vanskelig. Kvinner har en underordnet rolle og det snakkes om Stor-Israel, sier hun.

Stor-Israel er ideen om en stat som strekker seg fra Egypts grenser i vest til det gamle Babylon i øst, altså et sted mellom dagens Irak og Iran.

[SMA: DMT-Senders demonisering av jødedommen har ingen grenser. DMT er en sekulær menighet der de aller fleste ikke holder jødiske regler — mens Chabad representerer jødedommen slik det har vært i tusenvis av år. Chabad blander seg ikke i politikk — men det gjør DMT, ikke minst Sender og sin overrabbiner, Michael Melchior (før han ble vraket i siste valg var hans parti Meimad en del av venstresiden i Israel).

Løgnen om at ”jøder som holder seg til jødisk tradisjon er antidemokratiske”, er et vanlig argument som spres av venstresiden — som tradisjonelt holder seg til krefter som Stalin, PLO og støtter antivestlige og antidemokratiske krefter.

Uttalelsen om at Chabad og andre jøder holder drømmer om jødisk kolonialisme fra Babylon til Egypt er klassisk antisemittisk. Sender fortsetter en linje som er å finne i Sion vises protokoller og grotesk muslimsk propaganda i vår tid.]

Sender sukker oppgitt.

– Vi er opptatt av demokrati, dugnad og samfunnsansvar, og dette er helt ødeleggende for miljøet. Og som sagt: Veldig farlig.

[SMA: Siden Chabad er den største jødiske organisasjonen og menighet i verden, betyr Senders ord at jødedommen og mange jøder er farlige for verden. Dette er ideen som Hitler markedsførte og som Irans president sprer videre. Men hvor mange ikke-jøder ble drept i verden pga. Chabad og andre jøder, DMT?

Det er noen skjulte motiver bak DMTs kamp mot Chabad: DMT frykter at flere av de få som virkelig ber i synagogen skal velge å delta i den populære Chabad-bønn. DMT er sekulær, mens Chabad holder seg til jødisk tradisjon (ortodoks). Men mer enn alt frykter DMT-ledelse at også Chabad vil kreve sin del i ”Holocaust-pengene”].

Siden hun ble valgt til forstander i Det Mosaiske Trossamfunn for fem år siden, har Sender ofte deltatt i debatter, og blir av mange oppfattet som Israels stemme i Norge. Sjøl sier hun folk tar feil hvis vi automatisk setter likhetstegn mellom Israel og jøder.

[SMA: Mens NRK i flere år har demonisert Israels jøder, var DMTs eneste klage — ønske om å skille mellom Israels jøder og ”gode norske jøder”]

[…]

– Da jeg møtte Jan, var jeg allerede godt i gang. Jeg var søkende og hadde alltid vært fascinert av jødedommen. Og av Israel.

– Hvordan er det å være norsk jøde når Israels utenriksminister Avigdor Lieberman gjentatte ganger har omtalt Norge som et antisemittisk land?

– For det første tror jeg han har dårlige rådgivere. Så tror jeg han er dårlig informert. Han kjenner bare halve historien, reagerer med følelser – og han snakker til sitt innenrikspolitiske publikum. Man kan ikke slå folk i hodet ved å kalle dem antisemitter fordi de kritiserer hva staten Israel gjør, selv om det utvilsomt skjuler seg antisemittisme i deler av Israel-kritikken.

[SMA: Sender vet bedre enn andre, må vi tro?]

[…]

– Men hva tenker du om Israels bosettingspolitikk?

– Når det gjelder bosettingene så forstår jeg det rett og slett ikke. Det er for meg helt ubegripelig, ja, helt ubegripelig, at det skal være til Israels beste. Like ubegripelig som selvmordsbombing er for palestinernes sak.

[SMA: I likhet med jødehatere over hele verden, sammenligner Sender mellom ”jødisk kriminalitet (å bygge hus på sitt land, Judea) og muslimsk kriminalitet (å drepe jødiske mennesker)].

[…]

Nylig ferdiggjorde Anne Sender sluttrapporten etter fredsmeklingen på Sri Lanka, eller som hun kaller det: «Det nordiske eventyret på Sri Lanka». Så nå burde hun sett seg om etter ny jobb.

[SMA: Det er trist at jøder må betale prislappen for Senders karriere]

Artikkelen kan leses i sin helhet her